– پياده سازي و ارزيابي الگوريتمها و سير تكاملي و انواع زبانهاي برنامه نويسي

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان – پياده سازي و ارزيابي الگوريتمها و سير تكاملي و انواع زبانهاي برنامه نويسي وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
– پياده سازي و ارزيابي الگوريتمها و سير تكاملي و انواع زبانهاي برنامه نويسي|30012720|iqAI به دو مکتب فکري تقسيم مي شود:1. AI قراردادي (Coventional AI) : توسط رسمي سازي (formalism)، تحليل آماري، تعاريف و اثبات مشخص مي گردد (مثل يادگيري ماشين و سيستم هاي خبره).2. هوش محاسباتي: با ويژگي هاي غيررسمي، غيراحتمالي و اغلب با رويکردهاي آزمون و خطا شناخته مي شود. هوش محاسباتي به سه بخش اصلي تقسيم مي گردد:a. شبکه هاي عصبيb. سيستم هاي فازيc. محاسبه تکاملي

الگوريتم هاي تکاملي تکنيک پياده سازي مکانيزم هايي مانند توليد مجدد ، جهش، ترکيب مجدد(ادغام)، انتخاب طبيعي (فرايندي که توسط آن افرادي داراي مشخصه هاي مطلوب با احتمال بيشتري براي توليد افراد بعدي به کار مي روند. پس مشخصه هاي مطلوب در نسل بعد عمومي تر مي شوند) و بقاي شايسته ترين است. ولي محاسبات تکاملي داراي مشخصه هاي زير مي باشند: پيشروي، رشد يا توسعه تکراري مبني بر جمعيت جستجوي تصادفي هدايت شده پردازش موازي ملهم از زيست شناسي

محاسبات تکاملي اغلب شامل الگوريتم هاي بهينه سازي فرااکتشافي است مانند:الگوريتم هاي تکاملي (شامل الگوريتم ژنتيک، برنامه نويسي تکاملي، استراتژي تکاملي، برنامه نويسي ژنتيک و سيستم هاي طبقه بندي کننده يادگير (Learning Classifier Systems) )هوش گروهي (شامل بهينه سازي گروه مورچگان و بهينه سازي گروه ذرات )و تا حد کمتري شامل:خودسازماندهي (نقشه هاي خودسازمانده ، گاز عصبي در حال رشد، يادگيري رقابتي)تکامل تفاضلي (ديفرانسيلي)زندگي مصنوعيالگوريتم هاي فرهنگسيستم هاي ايمني مصنوعيمدل تکاملي قابل يادگيري

هوش گروهي (SI) يک تکنيک هوش مصنوعي مبني بر بررسي رفتار جمعي در سيستم هاي غير متمرکز و خودسازمانده است . اين واژه توسط Wang و Beni در سال 1989 و در مبحث سيستم هاي رباتي سلولي مطرح شد.مطالب دیگر:
📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه هفتم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهاردهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه پانزدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه یازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه کامل قابل ویرایش📚پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه مجموعه کامل پلان ها و برش قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد نما ورودی آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان بام آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین اول آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین دوم آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان بام آپارتمان مسکونی 7 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه آخر آپارتمان مسکونی 7 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 7 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش