معاملات شرکت های تجاری

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان معاملات شرکت های تجاری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
معاملات شرکت های تجاری |733900|iq

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

حجم:296 kb

ماده 16 : درنقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته ودفترثبت تجارتي تاسيس كندكليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ايراني وخارجي به استثناءكسبه جزءبايددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانندوالابه جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريان محكوم خواهندشد. ماده 17 : مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي راوزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدكرد. ماده 18 : شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسنادوصورت حساب هاونشريات خطي ياچاپي خوددر ايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي شود. ماده 19 : كسبه جزءمذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.مطالب دیگر:
📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدونشهر (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)📒نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان اردبیل📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان خوانسار (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان لنجان (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان)📒نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان چهارمحال و بختیاری📒نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان البرز📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نجف آباد (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نطنز (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم سفلی (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرضا (واقع در استان اصفهان)📒نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان تیران و کرون (واقع در استان اصفهان)📒هفت حفره عظیم جهان📒نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان گلستان📒نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان قم