گزارش تخصصی درس شیمی (۴۵صword)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش تخصصی درس شیمی (۴۵صword) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
گزارش تخصصی درس شیمی (۴۵صword)|50084983|iq

عنوان: گزارش تخصصی درس شیمی


صفحات: ۴۵ صفحه


فرمت: wordشامل: مقدمه،توضیحات مربوط به هر قسمت می باشد.


هزینه دانلود: انتهای صفحه


-------------------


قسمتی از گزارش تخصصی درس شیمی :


... در انگيزش دروني دو موضوع كلي وجود دارد: انگيزش ادراك كفايت و انگيزش ادارك خودمختاري(كنترل). منظور از ادارك كفايت اين است كه فرد بر توانايي خود در فهميدن و پيشرفت تحصيلي آگاهي يابد. درس شیمی منظور از ادراك كنترلي اين است كه دانش آموز احساس كند موقعيت فعلي كاملاٌ تحت كنترل اوست و هيچ اجباري در كار نيست. گزارش تخصصی درس شیمی البته نظريه هاي متعددي در زمينه يادگيري و انگيزش بيان شده است.و در مورد افزايش هر يك از انوع ادراك ها و انگيزش، راهكارهايي در منابع مختلف آمده است ولي به طور مختصر راهكارهاي مورد تاكيد، در زير آورده شده است درس شیمی 1. كم توجهي به دانش آموز ضعيف، دادن تكاليف آسان و نشاندن در ته كلاس اعتماد به نفس او را از بين ميبرد بنابراين بايد نه تنها به دانشآموز ضعيف كم توجهي نكرد بلكه او به توجه بيشتر نياز دارد و معلم بايد انتظار و پيشزمينهي ذهني خود را نسبت به او عوض كند(نظريه انتظار معلم). درس شیمی 2. كارهاي خوب و مورد قبول دانش آموز را به توانايي و استعداد او نسبت ندهيد بلكه به تلاش او نسبت دهيد(نظريه اسناد يا نسبت دادن) 3. رابطه معلم با دانش آموز بايد با محبت و همراه با دلسوزي باشد. 4. از دانش آموز حمايت آموزشي كنيد. براي مثال موقع دادن تكليف برخي از آنها را با توضيح كامل حل كنيد. درس شیمی 5. آنچه را از دانش آموزان به عنوان هدف آموزشي انتظار داريد در آغاز درس به طور واضح به آنها بگوييد. 6. در شرايط مقتضي از تشويقات كلامي استفاده كنيد، اما نبايد تشويق بيش از حد باشد، زيرا اثر آن از بين مي رود (از تشويق كتبي هم حتي در ورقه امتحان ميتوان استفاده كرد). درس شیمی 7. از آزمون و نمره به عنوان تشويق و وسيله اي براي بازخورد مطالبي كه دانش آموز آموخته است، استفاده كنيد. هرگز امتحان را وسيله تنبيه و ارعاب قرار ندهيد. 8. از خاصيت برانگيختگي مطالب استفاده كنيد. محرك تازه ، عجيب و پرمعني سطح برانگيختكي را افزايش و كنجكاوي را زياد ميكند. درس شیمی ولي مطلب نبايد به قدري پيچيده باشد كه به شكست بيانجامد و ادراك كفايت فرد را كاهش دهد. 9. مطالب آموزشي را از آسان به دشوار آموزش دهيد. در اين صورت هم در اثر دست يافتن به اندكي موفقيت ادراك كفايت او را افزايش دادهايد و هم اينكه دانش آموز احتمالاٌ با دريافت تشويق در اين مورد يك عامل انگيزش بيروني هم دريافت مي كند. درس شیمی 10. از ايجاد رقابت بين دانش آموزان به صورت فردي جلوگيري كنيد. براي مثال موقع پرسيدن سوال ابتدا نام دانش آموز را مشخص و سپس سوال را بپرسيد نه اينكه اول سوال را بپرسيد و منتظر داوطلب پاسخ دادن باشيد زيرا در اين صورت افراد معيني پاسخ داده و تشويق دريافت ميكنند و در دانش آموزان ضعيف انگيزش دروني كاهش ميبايد. البته بر خلاف اين قضيه ايجاد رقابت بين گروهها اثر مثبت دارد. 11. هنگام آموزش مطالب تازه از مثالهاي آشنا استفاده كنيد و در عوض موقع بيان كاربرد مطلب، از موقعيتهاي تازه استفاده كنيد. درس شیمی 12. علاوه بر توضيح و تشريح مطالب درسي به طور كلامي سعي كنيد از روشهاي ديگر تدريس خصوصاٌ روشهاي مشاركتي و فعال ( مانند بحث گروهي، بازيهاي آموزشي و گزارش فردي و گروهي) نيز استفاده كنيد. 13. بين آساني و دشواري تكليف توازن برقرار كنيد تا هم انگيزش پيشرفت را كاهش ندهد و هم موجب شكست و ناكامي نگردد. درس شیمی 14. تا آنجا كه ممكن است مطالب درسي را به صورت معني دار ( در ارتباط با موقعيتهاي واقعي زندگي و مشابه با زمينه ي ذهني دانش آموز) ارايه دهيد و در حد امكان در انجام فعاليتهاي آموزشي به دانش آموزان آزادي عمل بدهيد.  درس شیمی افزايش انگيزه در درس شيمي ايجاد آنگيزه در دانش آموزان امروزي كه با تفريحات تازه و مشغله هاي ذهني بسيار درگيرند، مخصوصاٌ در درسي مانند شيمي كه هم مشكل و هم تقريباٌ ناملموس است كار دشوار و در عين حال خودش نوعي خلاقيت است. درس شیمی آنچه تا كنون آمد نظرات روانشناسان مختلف داخل و خارج كشور در زمينه افزايش انگيزش به معناي عام آن در همهي دروس و مهارتها است. مولف مقاله با توجه به همه ي نظرات يادگيري و انگيزش كه فقط بخشي از آن در اينجا آمد، و با توجه سوابق عملي خود و با آگاهي از نوع خاص آموزش در درس شيمي راهكارهاي زير را براي افزايش انگيزه دانش آموزان براي آموختن عميق و كاربردي شيمي در حيطه هاي مختلف پيشنهاد ميكند. درس شیمی   آ) حيطه اختيارات مسئولان بالادست: 1. گردشهاي علمي از مراكز آموزش عالي و مشاغل مربوط به شيمي و استفاده از تجارب افرادي كه با صنايع شيميايي درگيرند، در انگيزش دانش آموزان براي يادگيري بهتر اين درس بي تاثير نخواهد بود (البته اگر چنين امكاني از طرف مدارس و كارگاهها و كاخانه هاي مختلف ايجاد گردد درس شیمی ) 2. بازنگري در كتب شيمي دبيرستان و پيش دانشگاهي و سوالات كنكورها، تا دانش آموزان مجبور به حفظ برخي مطالب نشوند و جنبه مفهومي مطالب را بيشتر مورد توجه قرار دهند. ب) حيطه ي اختيارات معلم و مسئولان بالادست درس شیمی 1. رضايت مندي واقعي (نه شعار گونه) معلم شيمي از رشته و شغل خود و ابراز آن باعث انگيزش بيروني و دروني دانش آموزان مي گردد. چه بسا افرادي كه به خاطر عدم رضايت معلم خود از رشته و يا شغل خود حتي از ادامه تحصيل مايوس و نااميد شده و ترك تحصيل كرده اند.هر چند به نظر ميرسد بيان برخي مشكلات سر راه در انتخاب آگاهانه مسير مفيد است. درس شیمی 2. طرح موضوعاتي در زمينه صنايع مختلف و نوين شيميايي در جلسات گروههاي آموزشي و برگزاري دورههاي ضمن خدمت در اين زمينه و بهتر از آن تشكيل اتاق هم انديشي صنعتي معلمان شيمي. پ) حيطه ي اختيارات معلم و مسئولان مدرسه درس شیمی 1. براي برانگيختن ادراك كفايت دانش آموزان، آنها را با سوالات شيمي دبيرستانهاي كشورهاي ديگر و يا سوالات المپيادهاي مختلف آشنا كنيد تا خودشان را در جامعه جهاني كه رو به توسعه است احساس كنند. 2. سوالات امتحاني مختلف را به شيوهاي جذاب و متنوع طراحي كنيد. شكل سنتي سوالات تكراري و خسته كننده شده است. درس شیمی 3. با كمك دبيران ساير دروس از كارهاي عملي دانش آموزان نمايشگاههاي كوچك در مدرسه و اگر شد، در منطقه ناحيه تشكيل دهيد. اين امر هم تشويقي براي صاحبان اثرها و هم جرقه اي براي ايجاد اثرهاي ديگر توسط سايرين خواهد شد. 4. برگزاري همايش دانش آموزي شيمي حتي با امكانات و سطح علمي پايين. درس شیمی 5. شناسايي و راهنمايي دانش آموزان مستعد به پژوهش واقعي در پژوهش سراهاي دانش آموزي ت) حيطه اختيارات معلم 1. شخصيت والا و دست نيافتني دبير شيمي (و البته هر معلمي) عاملي براي جذب و شيفتگي دانش آموز به معلم و متعاقب آن علاقهمندي به درس معلم ميشود. لذا فراتر از مطالب درس شیمی بايد، خود معلم انساني وارسته و داراي ابعاد مثبت شخصتي باشد. 2. از آنجا كه درس شیمی علمي ذهني است ( مخصوصاٌ در دبيرستانهاي ما كه وسايل آزمايشگاهي كاملي وجود ندارد) لذا بيان جنبه هاي كاربردي اين علم و نقش آن در زندگي روزمره ما موجب برانگيختن حس كنجكاوي در دانش آموزان ميشود. بهتر است در مواردي، گرايشهاي مختلف درس شیمی و كاربرد و وظيفه هر يك و نيز شيوه هاي ادامه تحصيل را در درس شیمی در مقاطع بالاتر، به اطلاع دانش آموزان برسانيد. 1. براي خارج كردن دانش آموزان از ابهام اينكه سرانجامِ كسي كه درس شیمی را ادامه ميدهد چه ميشود، بهتر است برخي چهره هاي ايراني و يا خارجي موفق و مشهور در اين زمينه را معرفي كنيم. 2. استفاده از روشهاي فعال تدريس مانند روش همياري. البته در اين مورد نيز همكاري و توجيه بودن مسئولان مدرسه مهم است. بي شك ميدانيم كه عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات است. بر فرض كه يك معلم درس شیمی همه چيز را درباره علم شيمي بداند(امري كاملاٌ ناممكن) آيا اين اطلاعات را ميتوان در فرصت اندك كلاٌ به دانش آموزان منتقل كرد. و آيا اين كار جز حفظ مطالب، كمكي هم به حل مشكلات جامعه بشري خواهد كرد. با اين روش ما در آينده چند درصد از علم جهان را توليد خواهيم كرد؟ اما اگر از روشهاي فعال استفاده كنيم انگار به جاي دادن يك ماهي، ماهيگيري را ياد دادهايم. فرض كنيم اطلاعات يك معلم درياي بيانتها باشد، اگر بخواهيم اين دريا را به دانش آموزان منتقل كنيم چه راهي بهتر است؟ آيا القاي اين اطلاعات آنهم به طور كامل _ اگر ممكن باشد- نتيجه اي جز اين دارد كه فرد ديگري كه از نظر معلومات عيناٌ شبيه معلم است تربيت خواهد شد؟ ولي اگر اجازه دهيم دانش آموز در اين دريا با قايق عقلش بگردد و آنچه را لازم دارد صيد كند و سپس با فرآوري محصول صيد خود به نتايج و معلومات تازه تري برسد، آيا باز هم معلومات، صرفاٌ منتقل شده يا اينكه علاوه بر انتقال، افزايش نيز يافته است؟ در تدريس فعال دانش آموز از ميان انبوه اطلاعات با توجه به استعداد و توانايي ذهني خودش با اختيار، برخي مطالب را بر مي گزيند و چون در اين صورت ادراك كنترلي او افزايش مييابد بنابراين با موفقيت روبرو شده و اين موفقيت با انگيزش مضاعف او را به دريافت بقيه مطالب سوق خواهد داد. 3. در ارتباط با درس شیمی پروژههاي مختلفي كه زياد ساده و يا زياد مشكل نباشند، پيشنهاد كنيد. كارهاي گروهي وكاردستي و تحقيق دانش آموزان را واقعاٌ در ارزشيابیها مدنظر قرار دهيد و فقط نمره مثبت به اين پروژه ها در نظربگيريد. در هنگام پيشنهاد يك پروژه يا تحقيق، كتابها، مجلات در دسترس دانش آموزان و همچنين آدرس سايت هاي مفيد براي آن موضوع را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد(حمايت آموزشي). 4. از وسايل كمك آموزشي موجود حداكثر استفاده را بكنيد تا مطالب هر چه بيشتر جنبه ي عيني و ملموس پيدا كنند. از وسايل معلم ساز هم ميتوان در سركلاس استفاده كرد مثلاٌ ديده شده كه ساختن يك چهاروجهي با كاغذ در ارايه درس اشكال هندسي مولكولهايي مانند متان و ... بسيار جذاب و مفيد واقع شده است. در اين زمينه ميتوان دانش آموزان را نيز به ساختن وسايل كمك آموزشي(براي آنانكه در كارهاي عملي موفقترند) و يا طراحي و نوشتن نرمافزار شيمي (براي علاقه مندان به رايانه) راهنمايي و تشويق كرد. 5. آموختن برخي مطالب جالب درس شیمی كه جنبه سرگرمي و چشم بندي دارد موجب برانگيختن آنها به يادگيري مطالب بيشتر خواهد شد(مانند جوهرهاي نامرئي، تغيير رنگهاي غيرمنتظره و ...). انجام آزمايشات جالب و حيرت انگيز درس شیمی براي افزايش احساس كاربردي بودن مطلب بسيار مفيد و موثر واقع ميشود. 6. نقش درس شیمی را در زندگي روزمره ما به روشني تمام بيان كنيد تا دانش آموزان از مطالعه درس شیمی احساس بيهودگي و خستگي نكنند. 7. ترغيب دانش آموزان به استخراج و طراحي انواع سوالات از كتاب و جزوه درسي باعث مي شود دانش آموزان هنگام طرح سوالات ويژه سوالات چهارگزينه اي به نكات ريز مطلب توجه كنند. 8. تشكيل گروه هاي خبرنگاري درس شیمی در هر كلاس براي جمع آوري اخبار جديد درباره درس شیمی . 9 . سعي كنيد از دانش آموزان در ارايه درس و آوردن مثالهاي عملي از موضوع مورد بحث كمك بگيريد. اين امر علاوه بر اينكه آنان را به چالش وامي دارد گاهي اطلاعات خوبي را هم در اختيار معلم قرار ميدهد.


لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.


جهت پشتیبانی


و جهت طرح سوال، پیشنهاد یا انتقاد


می توانید از قسمت تماس باما،


پیام خود را برای ما ارسال نمایید.


در اولین فرصت، پاسخگوی شما دوست عزیز خواهیم بود.


بهترین ها حق شماست.
درس شیمی
توجه:


دانلود رایگان راهنمای کامل مراحل نوشتن اقدام پژوهی


اگر در زمینه مراحل نوشتن اقدام پژوهی به راهنمای کامل نیاز دارید، برای دانلود رایگان راهنمای کامل مراحل نوشتن اقدام پژوهی به همراه نمونه کار اقدام پژوهی و روش تحقیق اقدام پژوهی، می توانید اینجا کلیک نمایید.مطالب دیگر:
📃بررسی اقتصاد ایران📃تحقیق اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ)📃تحقیق مفاهيم اصلي و روش هاي استهلاك📃تحقیق استاندارد حسابدارى شماره 28 فعاليت هاى بيمه عمومى📃تحقیق استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌📃تحقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص📃تحقیق حسابداري صنعتی📃تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت ها📃تحقیق آيين‌ نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار📃تحقیق گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)📃كنترل موجودي انبار در شرکت📃تحقیق سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راه ها📃تحقیق امور مالي و معاملاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي📃تحقیق طراحی و پیاده سازی وب سایت پویا هتل بزرگ نارنج📃تحقیق حسابداری سنتی📃تحقیق حسابداري تكميلي گروه B در هنرستان📃تحقیق پروژه سيستم بانكي صندوق قرض الحسنه📃تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا📃تحقیق پروژه حسابداری📃تحقیق بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد آموزي منابع انساني📃تحقیق پروژة مالي كارخانه برق شهري📃تحقیق تحليل ژئوپلتيكي از نقش اقتصادي و سياسي📃تحقیق ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی (GASB)📃تحقیق ترجمه فصل 1 حسابداری دولتی📃تحقیق نحوه گذر از روش تجارت سنتي به تجارت الكترونيكي در بازرگاني خارجي ايران