بررسی رابطه تفويض اختيار بر بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی: کارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران )(تعدادصفحات:11)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه تفويض اختيار بر بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی: کارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران )(تعدادصفحات:11) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی رابطه تفويض اختيار بر بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی: کارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران )(تعدادصفحات:11)|50078510|iq

چکیده


در سال هاي اخیر، تعداد زیادي از سازمان ها ارتقاء بهره وري کارکنان، فرآیند توانمندسازي کارکنان و مشارکت آن ها در تصمیم گیري را ازضروریات موفقیت خود معرفی کرده اند. مبناي عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیار یا واگذاري اختیارات بیشتر و متناسب با مسئولیت ها مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوي مقام مسئول دستگاه است. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماري این مطالعه شامل کل کارکنان در شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران ) 032 نفر( در سال 59 بود و یک نمونه ي ) 411 نفر( با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ي استاندارد پرسشنامهي استاندارد تفویض اختیار و پرسشنامه بهره وري بود. جهت تعیین میزان روایی آنها از طریق اعتبار محتوا انجام گرفته و پایایی آن ها بر اساس آلفاي کرونباخ)تفویض اختیار: و در سطح آمار SPSS 2 ( محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار / 2/847 و بهره وري 755 توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: میزان رابطه مؤلفه هاي تفویض اختیار بر بهره وري کارکنان، متوسط به بالا بود و همبستگی معنی دار بین نمرات مؤلفه هاي تفویض اختیار و بهره وري کارکنان مشاهده شد. نتیجه گیري: به کار گیري درست از مؤلفه هاي تفویض اختیار ، تبادل و آگاهی از عوامل محیطی و نیز برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، زمینه ساز بهره وري کارکنان در شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران می باشد.مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت مكاتب اطريشي و پساكينزي در اقتصاد🔑پاورپوینت مکتب متعارف کينزي در اقتصاد🔑پاورپوینت نظريه دور تجاري حقيقي در اقتصاد🔑تحقیق در مورد اخلاق در مدیریت 15 صفحه ورد و پی دی اف🔑تحقیق ، بررسی اصول و قواعد خلاقیت در تایپوگرافی 52 صفحه به همراه چکیده و فهرست و صفحه عنوان🔑پاورپوینت آشنایی با برخي از آزمونهای آماری (همراه با مثالهای تشریحی)🔑پاورپوینت بررسی پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم🔑پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار🔑پاورپوینت نظام 5S🔑پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا🔑پاورپوینت آشنایی با مهمترین های نمونه برداری در آزمايشگاه🔑پاورپوینت بررسی نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی ( H1 H2 H3 H4 ) ، در اعمال فیزیولوژیک بدن🔑اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی 1396🔑اکسل کلیه داده های حسابهاي ملي ایران برای دوره زمانی سالهاي 1338 الی 1391🔑پاورپوینت دولت و مسئولیت اجتماعی🔑تحقیق بررسی روشهای بهینه سازی🔑تحقیق بررسی سيستم‌هاي تراكشن راه‌آهن🔑پروژه کامل از طراحی 10 فرایند کاربردی با نرم افزار process maker به همراه فرم در شرکت مخابراتی🔑خلاصه اصول حسابرسی 2🔑پاورپوینت کتاب مديريت و طرز اجراي مسابقات تأليف دكتر هاشم كوزه چيان🔑پاورپوینت کتاب مديريت سازمان هاي ورزشي تألیف دكتر سيد نصرالله سجادي🔑پاورپوینت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان🔑پاورپوینت کتاب رشد و تکامل حرکتی تألیف دکتر حسن خلجی🔑پاورپوینت کتاب آناتومي انساني تألیف دکتر علي اصغر رواسي🔑پاورپوینت جلد اول کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جک اچ.ویلمور و همکاران ترجمه معینی و همکاران