جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی)|41020472|iq

جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی:
سرچشمه ی بینظم و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه
برگرداندن نظم به جامعه
درشهرنشینی
صنعتی شدن
رشدانحراف و بزه کاری
رشد علم و روشنفکری
دگرگونیهای مذهبی
نظریه :
روشی ؛رابطه منطقییب یین دو پدیده که با آزما یشات متعـدد اثبـات شـده بـرای نشـان دادن بخشـی از واقع یـتهـا ی اجتماعی است.
گفتارها:متغیر مستقل
اگزیوم ها: متغیر وابسته
یینشی:

توسلی: هم نگری جامع قضایا ی متعدد د ر قالب یک مجموعه به هم ییوسته و منطقی،برا ی تبین بخشی از واقعیت ها ی اجتماعی می باشد.
ریتزر: ۀنظام دامن گستر دهای از کاف ار ک، ه با یاصل نیتر یایقضا مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.
ریتزر: یک رشته قضا یمرتبط زمکـ یه ینـه را بـرا یتنظـ م دانـش تب، یـی بین و پـ یش ینـ یزنـدگ یاجتمـاع یو ا جـاد
فرضیه های نوین تحقیق فراهم کند .

مجموعه تست سال های اخیر(مجموعه 1) :
١ - ز یمل منبع اصلی نفاق و وفاق را چه میداند؟
1) ایدئولوژیها 2) تعاملات 3) دولت 4) نظام قشربندی
٢ - مفھوم « ساخت اجتماعی » با كدام یك از گزارهھای زیر بیشتر قابل انطباق است؟
1) یساخت اجتماع یمفهوم ینیع هکاست میتوان آن رابه مجموعه روابط اجتماعی ددبرگر ان .
2) یساخت اجتماع یه چ ربطی به روابط اجتماعی یندارد و با یلکد به از آن جدا شود.
3) یساخت اجتماع مجموع روابط اجتماعی کآش کار است ه به صورت مدل تجلی می دیاب .
)4 روابط اجتم یاع هیمواد اول ای کاست ه با آنها مد لهای یساخت اجتماع فراهم میشود .
٣ - یساز ك یار زما » از نظر وبر با ش گك یریل ؟
1) ینهادها یجد د و گروه های یاجتماع کحامل اش یال جد د اقتدار و الزامات صورت می یگ رد.
2) گکدر زمان ش یریل ینظام سرما یه دار وابسته، انجام میشود .
3) یبا وجود رهبر یغ کر یار زمایی کو مخالف یار زما انجام میشود .
)4 کبا ش یست در برتر کنسبت به یار یزما یارث محقق میشود .
٤- مایاز د كدگاه س وبر جامعھ شناسی یچگونھ علم است؟
1) یعلم هک می یخواهد از طر ق تفهم به درك عک ینش اجتما یو معنا یآن دست ابد .
2) یعلم هکه تن قکا ینش منط تبیرا از طر ییق ین مورد بررس قرار میدهد .
3) یعلم تک یکه با یه بر صور آرمان یپد ده ماها به می یگو گید چگونه با ید زند ردک .
)4 ک نشهای یمنطق یو غ یر منطق ییرا با تب ین واقع ات روشن می ندک .
٥- یتئور ربا ب د متوسط مرتون، یتئور ھكاست :
1) با اصول متوسط یپد دهها لانکرا در سطح میسنجد .
2) یپد دهها را در سطح خرد می سنجد .
3) یپد دهها کرا در سطح لان می سنجد .
)4 یلکهم از اصول هیما می یگ رد و هم به سطح تجربه نزد یک میشود

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر

1-گزینه (2) صحیح است .
2-گزینه (4) صحیح است .
3-گزینه (1) صحیح است .
4-گزینه (1) صحیح است .
5-گزینه (4) صحیح است


مطالب دیگر:
📗تحقیق بررسی داده کاوی در بانکداری الکترونیکی📗سوالات پيام نور رشته روانشناسي (نيمسال دوم 92-93 و تابستان)📗سوالات پيام نور رشته زيست شناسي گرايش علوم گياهي (نيمسال دوم 92-1393 و تابستان 1393)📗سوالات پيام نور رشته علوم تربيتي (نيمسال دوم 92-1393 و تابستان 1393)📗سوالات پيام نور رشته علوم اجتماعي (نيمسال دوم 92-1393 و تابستان 1393)📗نمونه رزومه فارسی📗مقاله بررسی ممیّزهای عدد در زبان فارسی📗مقاله بهترين شعر از نظر وحشي بافقي اكذب آن نيست📗مقاله وحشي بافقي سرآمد شاعران محلي يزد📗سیمای امام رضا (ع) در تذکره های عرفانی📗مقاله بررسي عبارت فعلی در دستور زبان فارسی📗سيلبرشاتز (سيستم عامل سولاريس)📗طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت📗مقاله نيروي انتظامي📗نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها📗پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی📗نقش فناوري اطلاعات در آموزش📗پژوهشى درباره عزت نفس و مناعت طبع📗تحقیق پیرامون مديريت بر خويشتن📗مقاله مهدويت📗مقاله مشورت در خانواده📗مقاله منابع طبيعي📗مقاله معماري بومي📗سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو رشته مهندسی شیمی📗سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب