پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین|41013060|iqتحقیق مالی بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

مقدمه

 • هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.
 • دامنه کاربرد

 • الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .
 • صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور
 • جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد .

 • در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .
 • نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .
 • هدف صورتهای مالی

 • هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :
 • الف . داراییها ،

  ب. بدهیها ،

  ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

  د . درآمدها ،

  ه . هزینه ها ، و

  و . جریانهای نقدی .

  این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .

  مسئولیت صورتهای مالی

 • مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است .
 • اجزای صورتهای مالی

 • مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :
 • الف . صورتهای مالی اساسی :

 • ترازنامه ،
 • صورت سود و زیان ،
 • صورت سود و زیان جامع ، و
 • صورت جریان وجوه نقد .
 • ب . یادداشتهای توضیحی .

  ملاحظات کلی

  ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

 • صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .
 • هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .
 • بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .
 • در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :
 • الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند ،

  ب. تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

  ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، و

  د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دوره های مورد گزارش .

 • برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :
 • الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند 17 ،

  ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای که اطلاعات ، مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

  ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کافی نباشد .

  در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت


  مطالب دیگر:
  📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور📗پاورپوینت نگهداری و تعمیر (نت)📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رشتخوار📗پاورپوینت نظام کیفیت📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سبزوار📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرخس📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد📗پاورپوینت پاراشوت (سیستم ایمنی آسانسورها )📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت حیدریه📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد📗پاورپوینت PM و TPM در تعميرات و نگهداري📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسفراین📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاجرم📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فاروج📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبیک📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوئین زهرا📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان📗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قزوین📗پاورپوینت ريخته گري گريز از مركز📗پاورپوینت فعاليت‌هاي اساسي TPM📗پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه📗پاورپوینت ریخته گری کوبشی