پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی|40248826|iq

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردروایی و اعتبار

اعتبار آزمون- آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزموناز 0/70 تا 0/93 و ضریب همسانی درونی از 0/74 تا 0/93 متغیر بوده است. بل (1962) ضرایب اعتبار را برای خردهمقیاسهای سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب 0/91، 0/81، 0/88، 0/91، 0/85 و 0/94 گزارش کرده است. همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروههای بهنجار از نوروتیک و همبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است (بل، .(1962

این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (1371) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی 200 نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ براساس 80 سؤال که تأمینکننده تمام بخشهای قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل، سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل 0/89 بهدست آمد. در پژوهش دیگری که در سال 1374 توسط عبدیفرد بر روی 15 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت. اعتبار آزمون 80 سؤالی بل با روش ضریب آلفای کرونباخ، 0/88 بهدست آمد
روایی پرسشنامه از دو طریق بدست آمده است: اول اینکه سؤالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه، در محدودهای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین 50 درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، لذا در اینفرم پرسشنامه تنها مواردی ذکر شدهاند که تمایز صریح بین دو گروه کاملاً متفاوت را نشان میدهد. دوم اینکه، پرسشنامه در نتیجه تلاشهای متخصصین با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروههایی از افراد بدست آمده است که در محدوده » بسیار خوب و بسیار ضعیف« سازگاری داشتهاند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه میتواند در بین آنها تمایز ایجاد کند


مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در موردشبيه سازي سيستمهاي گسسته اصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتریدانلود تحقیق در موردشبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامددانلود تحقیق در موردشبيه‌سازي کامپیوتریدانلود تحقیق در موردشبکه های اجتماعیدانلود تحقیق در موردشبکه های نسل جدید ngnدانلود تحقیق در موردشبکه های کامپیوتریدانلود تحقیق در موردشركت برق منطقه اي مازندران و گلستان 1دانلود تحقیق در موردشش بنای مهم بین النهریندانلود تحقیق در موردششمین کنگره پیشگامان پیشرفتدانلود تحقیق در موردشناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزيدانلود تحقیق در موردشناسایی و تعیین ساختار های نانودانلود تحقیق در موردشناسایی عوامل زیان آور و بیماریزای محیط کار و ارائه روش های کنترلی و پیشگیریدانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعیدانلود تحقیق در موردشوک و آنافیلاکسیدانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)دانلود تحقیق در موردشيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغليدانلود تحقیق در موردشکست نوردانلود تحقیق در موردشکستگی وآتل بندیدانلود تحقیق در موردشیمى-سنتیکدانلود تحقیق در موردشیمی آلی (1)دانلود تحقیق در موردشیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع بررسی اجمالی گروه هادانلود تحقیق در موردشیمی عمومیدانلود تحقیق در موردصنایع فرهنگی در زندگی روزمرهمجموعه پک بزرگ ترنزیشن فوتیج های Liquidمقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی