دوره کامل ممیزی و بازرسی انرژی ساختمان

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دوره کامل ممیزی و بازرسی انرژی ساختمان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دوره کامل ممیزی و بازرسی انرژی ساختمان|40216483|iq

قوانین مدیریت انرژی در ساختمان

برچسب انرژی در ساختمان

کاربرد و فواید برچسب انرژی ساختمان

تقسیم بندی ساختمان بر اساس نوع کاربری

ممیزی انرژی در ساختمان

تعاریف و واژگان ممیزی انرژی

ممیزی

برنامه ممیزی

معیارهای ممیزی

شواهد ممیزی

یافته های ممیزی

نتیجه گیری های ممیزی

متقاضی ممیزی

ممیزی شونده

ممیز

گروه ممیزی

کارشناس فنی

شایستگی

انواع ممیزی انرژی

روش انجام مراحل مختلف ممیزی ساختمان

تعیین گروه و گونه بندی ساختمان مطابق مبحث 19مقررات ملی ساختمان

-1گونه بندی کاربری ساختمان

-2گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی - سرمایی سالانه ساختمان

-3گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

-4گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

-5گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

فضای کنترل شده

کارهای قبل از بازدید

وظایف پیش از بازدید عبارتند از

تهیه پرسشنامه انرژی

فرآیند ممیزی

تعیین سهم مصارف انرژی تجهیزات )تراز نامی(

بررسی ساختمان نمونه

مشکلات بهره وری انرژی ساختمان بسیار اساسی است.

تراز نامی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان اداری

تراز نامی مصرف انرژی حرارتی ساختمان

شاخص مصرف انرژی ساختمان

ایجاد یک طرح اولیه از محل

وظایف حین بازدید از محل

حسابداری انرژی و تحلیل آن

انواع بارها در ساختمان

بارهای پایه

بارهای فصلی

اندازه گیری الکتریکی و حرارتی

موارد کاربرد آنالیزور احتراق

موارد کاربرد دبی سنج آلتراسونیک

(Data Logger 454) جمع کننده ها

دستگاه آنالیزور برق

(Heating and Cooling Degree Day) روز درجه گرمایش و سرمایش

محدوده آسایش حرارتی

محاسبه دمای خنثی بر اساس معادله مربوطه

محدوده آسایش حرارتی و دمای خنثی ساختمان نمونه در استان اصفهان

جدول تعیین روز درجه شهر اصفهان

ممیزی پوشش ساختمان

مشخصات و مصالح ساختمان

روش برآوردی حدودی از میزان انتقال حرارت محسوس سالانه پوسته

تلفات نفوذ و نشت هوا

-1اتلاف حرارت از راه نفوذ هوا )(Infiltration

-2اتلاف حرارت از راه تعویض هوا

تعیین میزان نفوذ هوا با استفاده از گاز ردیاب

مراحل تعیین میزان نفوذ هوا با گاز ردیاب

ب. روش غلظت ثابت

ج. روش تزریق ثابت

مزیت این روش

ممیزی نفوذ هوا به ساختمان

ممیزی انرژی سیستم روشنایی

کاهش مصرف انرژی سیستم نورپردازی

فرآیند ممیزی انرژی سیستم نورپردازی

مراحل ممیزی انرژی سیستم نورپردازی

.1تعیین وضعیت موجود بر پایه بررسی مدارك یا بازدید از ساختمان

.2ارزیابی تراز روشنایی و کیفیت نورپردازی هنگام بازدید از ساختمان

.3شناسایی و ارزیابی فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی سیستم های نورپردازی

.4برآورد مصرف انرژی اولیه سیستم های نورپردازی

.5محاسبه صرفه جوئی انرژی حاصل از انجام اقدامات بهینه سازی منتخب

میزان روشنایی ساختمان و مقایسه با شرایط مرجع

نمودار مصرف انرژی الکتریکی ساختمان اداری )کل سال(

پردازش اطلاعات اندازه گیری شده و تعیین اتلافات انرژی

محاسبات بار گرمایشی ساختمان Heating Load

منابع کسب حرارت در ساختمان

اجزای شفاف و نیمه شفاف پوسته ساختمان

مشخصات حرارتی یک جدار شفاف یا نیمه شفاف

ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

ضریب کسب حرارت خورشیدی

محاسبات بار سرمایشی ساختمان Colling Load

تخمین صرفه جویی، برآورد اقتصادی و تعیین بازگشت سرمایه

صرفه جویی انرژی با پنجره دو جداره

بهبود و بهینه سازی پوسته ساختمان

پارامترهای موثر در افزایش بار از طریق پوسته ساختمان

عایقکاری ساختمان

گزارش ممیزی

.1خلاصه اجرایی

.2اطلاعات ساختمان

.3خلاصه ساختمان

.4اقداماتی برای بهینه سازی انرژی ECMها

.5اقدامات بهره برداری و نگهداری ) (O&M

.6پیوست ها

هدف از اندازه گیری

نکات مورد توجه در ممیزی انرژی

دستگاههای اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری ثابت

دستگاههای اندازه گیری قابل حمل

مزیت های استفاده از دستگاههای اندازه گیری قابل حمل

انواع تجهیزات اندازه گیری حرارتی معمول در مدیریت انرژی

دستگاه آنالیزور احتراق

موارد کاربرد

دستگاه دماسنج مادون قرمز

جمع کننده داده ها )(Data logger 454

دستگاه دبی سنج آلتراسونیک

کاربرد

مزایا

اندازه گیری دبی با مافوق صوت

دستگاه فشارسنج

مراحل اندازه گیری انرژی الکتریکی

دو وجه عمده در اندازه گیری انرژی الکتریکی

کمیت های الکتریکی مهم قابل اندازه گیری

دستگاه آنالیزور برق

دستگاه آنالیزور برق لحظه ای

دورسنج

مجموعه روش های متداول جهت بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات ساختمان

.1استفاده از پمپ های دور متغیر

.2افزایش راندمان بویلرها

الف - کنترل تلفات گازهای خروجی از دودکش

ب- تلفات تابشی و جابجایی

پ - استفاده از سیستم کنترل دور متغیر برای فن های بویلر

ت - پیش گرمایش هوای احتراق

ث- پیش گرمایش آب تغذیه با اکونومایزر

.3استفاده از فن های دور متغیر در هواسازها و هواکش ها

محاسبه راندمان فن ها و قوانین تشابه در فن ها

-1 -3آشنایی با انواع هواسازها

انواع هواسازها از نظر روش کنترل ظرفیت در بارهای جزئی

-2-3آشنایی با هواسازهای حجم متغیر )(VAV AHUs

نیازها

VOV BOX اجزای

VOV BOX انواع

.4بهینه سازی مصرف انرژی در چیلرها

استفاده از چیلرهای با COPو IPLVبالاتر

استفاده از سیستم کنترل پیوسته به جای کنترل پله ای

کلکتورهای بدون پوشش شیشه ای )(unglazed

نمونه های مختلف کاربر کلکتورهای پلیمری جهت گرمایش استخر

ویژگی های کلکتور خورشیدی با صفحه جاذب مسطح

اجزا اصلی کلکتورهای صفحه مسطح )(Flat Plate SOLAR COLLECTOR

هواگرمکن های خورشیدی

نکات مهم در انتخاب کلکتور و سیستم خورشیدی

بازده کلکتورهای خورشیدی

تقسیم بندی سیستم های گرمایی خورشیدی از نظر نحوه عملکرد

از نظر نوع نیروی محرك

از نظر نوع انتقال حرارت

مقایسه عملکرد سیستم های گرمایی خورشیدی

از نظر نوع نیروی محرك

از نظر نوع انتقال حرارت

کاربرد آبگرمکن خورشیدی

انواع مختلف آبگرمکن های خورشیدی وکیوم تیوب

الف( آبگرمکن خورشیدی وکیوم تیوب با فشار ثقلی داخل ساختمان

ب( آبگرمکن خورشیدی وکیوم تیوب مدل پیش گرمایش و تحت فشار

روش عملکردی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت

نکات مهم در انتخاب آبگرمکن خورشیدی خانگی

پیش بینی صحیح از میزان مصرف

محل نصب سیستم در چه اقلیم و با چه شرایط بهره برداری است

نوع سیستم کمکی )پکیج، آبگرمکن دیواری، مخزنی، موتورخانه(

کیفیت آب مصرفی محل نصب به چه صورت است

امکان افزایش به صورت موازی کردن محصولات خانگی وجود دارد

روشهای ابداعی اتصال آبگرمکن به سیکل بسته موتورخانه به راحتی استقبال نشود

الزامات اولیه جهت نصب آبگرمکن خورشیدی خانگی

اتصال آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون )تحت فشار( و سیستم کمکی گازسوز و یا برقی

اتصال آبگرمکن خورشیدی به پکیج با استفاده از شیر ترکیبی

اتصال آبگرمکن خورشیدی به پکیج با استفاده از شیر ترکیبی با مانیتور دمای مخزن

اتصال آبگرمکن خورشیدی به پکیج با استفاده از شیر ترکیبی با مانیتور دمای مخزن حالت 2

نمونه یک پکیج کامل ترکیبی با انرژی خورشیدی و سیستم گازسوز

مراحل طراحی یک سیستم خورشیدی

نکاتی چند جهت طراحی سیستم خورشیدی

فاصله ردیف ها در سیستم های خورشیدی

ایجاد افت فشار مساوی در مسیر کلکتورها جهت چرخش یکسان سیال واسط در کلکتورهای خورشیدی

شماتیک روش نصب صحیح لوله کشی جهت توزیع یکنواخت جریان ) (Tichelmanو یا استفاده از بالانس سولاروال

نحوه عملکرد سیستم های خورشیدی ترکیبی از نوع مسطح

فهرست مطالب

مقدمه

انرژی خورشیدی در ساختمان

چالش های استفاده از انرژی خورشید در ساختمان

معرفی دوره

اهداف

توانمندی های مورد انتظار

ضرورت اجرای دوره

خورشید

خورشید به عنوان منبع انرژی

توزیع تابش خورشید در سطح زمین

پتانسیل انرژی خورشید در کشور

فناوری های انرژی خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی

کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان خانه های خورشیدی

بر اساس روش های غیرفعال

بر اساس روش های فعال

روشهای غیرفعال

اهداف

اقدامات

روشهای فعال

مطالب این دوره....

بخش اول پتانسیل سنجی

بخش دوم سلول های فتوولتائیک

بخش سوم سیستم های فتوولتائیک

بخش چهارم تحلیل اقتصادی

بخش اول – پتانسیل سنجی

پتانسیل سنجی

تعریف

اهمیت شاخص ها در طراحی و توجیه اقتصادی سیستم

شاخص ها

حرکت زمین به دور خورشید

عوامل موثر بر پتانسیل دریافت انرژی خورشیدی

عرض جغرافیایی

شماره روز

زاویه ساعت

پارامترهای مورد نیاز در محاسبات پتانسیل سنجی خورشیدی

شاخص اول توان خورشیدی در واحد سطح

شاخص دوم – انرژی خورشیدی در واحد سطح در روز

مثال 1پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی برای شهر اصفهان

مقایسه مقادیر مدلسازی با مقادیر اندازه گیری شده توسط سازمان هواشناسی

پتانسیل سنجی با استفاده از اطلاعات سایت ناسا

بخش دوم – سلول های فتوولتائیک

مدل سلول های فتوولتائیک

منحنی توان سلول و ماژول های فتوولتائیک

راندمان سلول های فتوولتائیک

اثر میزان تابش روی عملکرد سلول های فتوولتائیک

اثر دما برعملکرد سلول های فتوولتائیک

انواع سلول های فتوولتائیک

از سلول فتوولتائیک به سوی سیستم فتوولتائیک!

بخش سوم – سیستم های فتوولتائیک

سیستم های فتوولتائیک

انواع سیستم های فتوولتائیک

عوامل موثر بر طراحی سیستم

حالت اول اتصال مستقیم پانل های فتوولتائیک به بار

حالت دوم سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه

حالت سوم سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه

حالت چهارم سیستم های فتوولتائیک ترکیبی

تخمین تقاضا

روش ساعت پیک برای طراحی سیستم عرضه

طراحی سیستم های متصل به شبکه

طراحی سیستم های مستقل از شبکه

جمع بندی الگوریتم طراحی

بخش چهارم

ملاحظات اقتصادی

شاخص های اقتصادی برای تحلیل سیستم های فتوولتائیک

پارامتر های تحلیل اقتصادی

هزینه های سیستم فتوولتائیک

درآمد ناشی از سیستم فتوولتائیک

محاسبات اقتصادی

زمان بازگشت سرمایه

هزینه واحد انرژی

سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن سود سرمایه

سرمایه گذاری با وام بانکی

سیستم ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

اهداف

معرفی

ویژگی ها و قابلیت ها

جمع بندی دوره

تعریف ساختمان هوشمند

لزوم استفاده از مدیریت هوشمند ساختمان

اتوماسیون ساختمان

امکانات سیستم هوشمند

سیستم هوشمند روشنایی و نورپردازی

سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش

سیستم هوشمند صوت

سیستم هوشمند حفاظتی و امنیتی

سیستم هوشمند اعلام و اطفاء حریق

سیستم هوشمند کنترل از راه دور

کنترل از طریق نرم افزار

کنترل از طریق اسمس

سیستم هوشمند آبیاری فضای سبز

سیستم هوشمند کنترل پرده برقی

سیستم هوشمند شیشه های مات شونده

موتورخانه هوشمند

پارکینگ هوشمند

فضاهای قابل کنترل با سیستم هوشمند

ساختمان هوشمند

تجهیزات کنترلی سیستم هوشمند

کلید لمسی هوشمند

معایب برخی سیستمهای هوشمند

مزایای سیستم هوشمند

انواع سناریوهای قابل اجرا با سیستم هوشمند

خروجی ها BMSورودی ها

پروتکل های سیستم های هوشمند ساختمان

استاندارد شبکه هوشمند

دیاگرام شبکه کنترلی هوشمند

نحوة سیم کشی سیستم هوشمند

مراحل طراحی و اجرای سیستم هوشمند

.1مشخص نمودن خواسته های کارفرما

.2بررسی نقشه ساختمان

.3مشخص نمودن مناطق کنترلی

AREA 1 AREA 2 AREA3

اتاق خواب

.4تعیین تجهیزات نیازمند کنترل به تفکیک هر منطقه A

.5

.6طراحی و پیاده سازی نقشه کنترلی تجهیزات نور و صوت

ARE

.7طراحی و پیاده سازی نقشه اتصالات تابلو اصلی

.8چیدمان تابلویی

.9مونتاژ تجهیزات در تابلو

.10برنامه نویسی ماژولها

طرح پایلوت پیاده سازی عملی مصرف انرژی ساختمان در دو حالت هوشمند و غیرهوشمند

مشخصات ساختمان مورد بررسی

بازه زمانی

سیستم روشنایی

سیستم تهویه

میزان صرفه جویی

میزان luxنور خورشید در دو اتاق شمالی و جنوبی در یک روز بهار

میزان luxنور خورشید در دو اتاق شمالی و جنوبی در یک سال

روشنایی مصنوعی

ماهیت نور

انتشار نور

طیف نور

امواج فروسرخ

امواج فرابنفش

حساسیت چشم انسان به نور

نمودار حساسیت چشم انسان به نور

تعریف پارامترها

جسم سیاه

منحنی پلانکین

رنگ های جسم سیاه در دماهای مختلف

توجه هدف از ارائه تعریف های مختلف در این بخش صرفاً ایجاد ذهنیت مناسب در خواننده به منظور درك مطالب

مرتبط با مبحث طراحی روشنایی و محاسبات آن بوده است و ممکن است این تعریف ها دقیق و منطبق با مراجـع

فیزیک نور نباشند.

دمای رنگ

رنگ های گرم و رنگ های سرد

ضریب انعکاس

رنگ اشیاء

تصویر یک گل زیر نورهای مختلف

Color Rendering Index شاخص رنگ دهی

نوع لامپ شاخص رنگ دهی

شار نوری

شدت نور

بهره نوری منبع

شدت روشنایی

درخشندگی

روش های تولید نور

Incandenscent Lamp لامپ رشته ای

مزایای لامپ رشته ای

معایب لامپ رشته ای

Halogen lamp لامپ هالوژن

انواع لامپ هالوژن

انواع لامپ هالوژن

انواع مختلف از نظر ولتاژ کار

مزایای لامپ هالوژن

لامپ مهتابی )فلورسنت(

مزایای لامپ فلورسنت

معایب لامپ فلورسنت

لامپ کم مصرف

مزایای لامپ کم مصرف

معایب لامپ کم مصرف

لامپ

انواع سیستم های روشنایی

اجزای سیستم روشنایی سنتی

.1تجهیزات تابلویی

.2تجهیزات فیلد

انواع کلید های سنتی

کابل کشی

انواع چراغ ها

.6انواع لامپ ها

انواع رفلکتورها

معایب سیستم روشنایی سنتی

سیستم کنترل هوشمند و اجزای آن

.1تفاوت سیستم سنتی و هوشمند

.2نمونه تابلو هوشمند

فانکشنهای نمونه پنلهای کنترل هوشمند

کلید های هوشمند

.5انواع کنترلرها

.6انواع سنسورها

.7کابل کنترلی

مزایای سیستم روشنایی هوشمند

نمونه پروژه طراحی شده

یکپارچه سازی

معرفی برخی از برند ها

مقدمه

جامعه ایرانی در افق چشم انداز 20ساله 1404دارای ویژگی های زیر است

و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

ماده 190برنامه پنجم توسعه کشور

کاهش اعتبـارات

هزینه ای

ساختمان پایدار چیست و چه ضرورتی برای احداث آن وجود دارد؟

تحقق توسعه پایدار

شیوه های سنجش پایداری در ساختمان

سامانه سنجش BREEAM

8کاربری

برییم با وجود جامعیت، کاربرد ساده ای دارد

سامانه ارزیابی کیفیت ساختمان در خاورمیانه

امارات متحده عربی

مدیریت مصرف انرژی، استفاده مجدد از ساختمان، کاهش میزان مصالح مصرفی در سـاخت سـاختمان هـا، مـدیریت

مصرف آب و بارش باران، مدیریت بهره برداری از نور خورشید، تامین آسایش حرارتی در ساختمان، کاهش حـداکثری

آلودگی صوتی در داخل و خارج از ساختمان

استاندارد LBC

گواهی نامه های موردی Energy Star

گواهی های موردی Water Sence

تعدادی از استانداردهای سنجش پایدار در ساختمان

(LEED Leadership in Energy and Environmental Design) سیستم رتبه بندی ساختمان سبز

Leadership in Energy and Environmental Design

اهداف LEED

مخاطبان LEED

LEEDدر 5سرفصل محیط زیستی ارائه طریق می دهد

-1سایت های سازگار با محیط زیست

-2کارایی و بازدهی آب

-3انرژی و جو

-4مصالح و منابع

-5کیفیت داخلی ساختمان به لحاظ زیست محیطی

ساختار اصلی سیستم رتبه بندی

LEED 2009

سطوح گواهی لید برای خانه ها

پیش شرط ها و حداقل امتیاز لازم

سودهای اقتصادی

کاهش هزینه عملیات

گواهی نامه های فردی تخصصی لیید

لیید دانشیاری سبز

لیید معتبر و حرفه ای طراحی

ساخت و ساز LEED AP BD + C

لیید تخصصی و حرفه ای طراحی داخلی

ساخت و ساز LEED AP ID + C

لیید تخصصی و حرفه ای خانه ها LEED AP Homes

لیید تخصصی و حرفه ای اجراء

تعمیر و نگهداری LEED AP O + M

لیید تخصصی و حرفه ای توسعه محله یا مجتمع LEED AP ND

ضرورت بکارگیری تکنولوژی ذخیره انرژی

انواع روش های ذخیره انرژی حرارتی

روش های ذخیره سازی انرژی

ذخیره حرارتی آشکار

ذخیره حرارتی نهان

ذخیره حرارتی شیمیایی

مواد قابل بکارگیری

مزایای ذخیره حرارت شیمیایی

مواد تغییر فاز دهنده )(PCM

تکنیک های افزایش کارایی سیستم ذخیره سازی انرژی حاوی PCM

نمونه ای از کاربرد PCMها

کاربردهای مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان

دیوار PCMرو به خورشید

تخته گچ PCM

کرکره PCM

سیستم های گرمایش کف الکتریکی با استفاده از PCM

سیستم های گرمایش آبی

سیستم های ذخیره حرارتی

محاسبه حجم ذخیره

استراتژی سیستم های ذخیره انرژی

مروری بر واحدهای انرژی و توان

معرفی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی متداول

سیستم های سرمایشی

-1سیستم های تبخیری )کولر آبی و ایرواشر(

-2سیستم های انبساط مستقیم )(DX = Direct Expension

کولر گازی پنجره ای

کولر گازی اسپیلیت

کولر گازی مالتی اسپیلیت

کولر گازی اسپیلیت کانالی )(Duct Split

دستگاه اسپیلیت عمودی )(Vertical Split

(RoofTop Package) پکیج پشت بامی

-3سیستم های آب چیلر )(Chilled Water

فن کویل

(Air Handling) هواساز

سیستم های سرمایشی تبخیری و گرمایشی

(Econo Pack) - اکونوپک1

(Zent) - زنت2

چیلر

انواع چیلر

-1چیلر تراکمی

کمپرسور سیلندر پیستونی

کمپرسور اسکرال

کمپرسور اسکرو

کمپرسور سانتریفیوژ

هوایی

آبی

-2چیلر جذبی

مقدمه ای بر تبادل حرارتی بدن انسان با محیط و شرایط مطبوع

انواع کلی سیستم های تهویه مطبوع

بار حرارتی

معرفی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی متداول

سیستم های گرمایشی

سیستم تامین حرارت )انرژی(

پکیج حرارتی

پکیج یا بویلر چگالشی

کنترل حرارت در خروجی بویلر چگالشی

شرایط آب و هوا و راندمان پکیج چگالشی

پکیج چگالشی معمولی

پکیج چگالشی )با مخزن درونی(

پکیج چگالشی با مخزن گرم کننده

ترکیب سیستم های خورشیدی و پکیج چگالشی

LOW loss header

ارزش حرارتی سوخت

نحوه انتقال و توزیع حرارت در سیستم های هیدرونیک

AFCV AUTOMATIC FLOW CONTROL VALVE

موتورخانه حرارت مرکزی

1محل موتورخانه و داکت های تاسیساتی و وسایل پخش حرارت

2نوع دیگ


مطالب دیگر:
🔥تحقیق تصوير برداري تشديد مغناطيسي MRI🔥تحقیق جامعه و مدرسه🔥تحقیق جامعه شناسي🔥تحقیق همه چیز در مورد مشاوره تحصیلی🔥تحقیق جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم🔥تحقیق اقتصاد آموزش🔥تحقیق جمعیت در اروپا🔥تحقیق تاثير ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در يادگيري و آموزش دانش آموزان🔥تحقیق تاثير كلاس بندي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان🔥تحقیق نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی در تدریس🔥تحقیق حق العمل کاری🔥تحقیق ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به عنوان يك تخصص🔥تحقیق آسيب شناسي هويت دانشجويي🔥تحقیق ارزشیابی توصیفی🔥تحقیق چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها🔥تحقیق برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعات در آموزش🔥تحقیق تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان🔥تحقیق رانت جويي مانعي در پيشبرد اصلاحات اقتصادي🔥تحقیق اطاعت از والدين🔥تحقیق بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي🔥تحقیق تربيت كودك وشخصيت🔥تحقیق نقش خلاقيت و نوآوري در پيشرفت دانش آموزان🔥تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت🔥تحقیق تعليم و ترييت فرزندان🔥تحقیق تشويق و تنبيه