تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|40064771|iq

موضوع :

چکیده:

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها، نااطمینانی تورم، نرخ بهره واقعی مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه

فهرست مطالب

چکیده: ‌أ

فهرست مطالب ‌ب

فهرست جداول ‌ه

1- فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله پژوهش 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- فرضیات پژوهش 4

1-4-1- فرضیه اصلی: 4

1-4-2- فرضیه های فرعی: 5

1-5- اهداف تحقیق 5

1-5-1- اهداف علمی: 5

1-5-2- اهداف کاربردی: 5

1-6- قلمرو تحقیق: 6

1-6-1- قلمرو موضوعی: 6

1-6-2- قلمرو مکانی: 6

1-6-3- قلمرو زمانی: 6

1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6

1-8- خلاصه فصل: 7

2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8

2-1- مقدمه 9

2-2- تورم 11

2-2-1- تعریف تورم 11

2-2-2- انواع تورم 12

2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14

2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17

2-2-5- پیامدهای تورم: 20

2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23

2-3- نااطمینانی تورم 24

2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24

2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24

2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27

2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27

2-4- ساختار سرمایه 30

2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30

2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31

2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46

2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47

2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50

2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51

2-4-7- هزینه سرمایه 53

2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57

2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57

2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60

2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64

2-6- خلاصه و جمع بندی 64

3- روش تحقیق 65

3-1- مقدمه 66

3-2- روش تحقیق 67

3-3- فرضیه های تحقیق 67

3-3-1- فرضیه اصلی : 67

3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68

3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68

3-4- جامعه و نمونه آماری 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69

3-5-1- آمار توصیفی 70

3-5-2- آمار استنباطی 70

3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73

3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73

4- داده ها 86

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی 76

4-3- آمار استنباطی 77

4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77

4-3-2- آزمون فرضیات 78

4-4- خلاصه فصل 87

5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5-1- مقدمه 89

5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89

5-3- نتیجه گیری نهایی 90

5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90

5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91

5-4- پیشنهادات تحقیق 94

5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94

5-5- خلاصه و جمع بندی 94

6- منابع 95

6-1- منابع فارسی 95

6-2- منابع انگلیسی 96


فهرست جداول

جدول شماره ‏4‑1آمار توصیفی متغیرها 76

جدول شماره ‏4‑2 نتایج آزمون لیمر. 78

جدول شماره ‏4‑3 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 79

جدول شماره ‏4‑4 نتایج آزمون لیمر. 80

جدول شماره ‏4‑5 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 81

جدول شماره ‏4‑6نتایج آزمون لیمر. 83

جدول شماره ‏4‑7 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 83

جدول شماره ‏4‑8 نتایج آزمون لیمر. 85

جدول شماره ‏4‑9 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 86

جدول شماره ‏5‑1. 91

جدول شماره ‏5‑2. 91

جدول شماره ‏5‑3. 92

1- فصل اول: کلیات تحقیق

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه‌ای که بدست آمده یا می‌آید، ممکن نیست.(هابارد 2007)[1] نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.

1-2- بیان مسأله پژوهش

یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

[1] Hubbard


مطالب دیگر:
📌دانلود مجموعه بینظیر فایل اماده لیزر برشی و حکاکی ساخت ساعت های دیواری انالوگ با قابلیت پرینت صفحه و ... با فرمت کورل cdr📌دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربین عکاسی کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکی cdr📌فاکتور ساده اکسل📌پاورپوینت با موضوع تغذیه ورزشی📌پاورپوینت با موضوع روش تدریس پیشرفته📌پاورپوینت مديريت و استرس هاي ناشي از كار از ديدگاه ارگونومي📌پاورپوینت نمونه گیری، کشت و تفسیر عفونت های دستگاه ادراری📌پوستر ارزیابی DVT بر اساس معیار ولز Wells Score (پوستر ارزیابی میزان خطر ترومبوز وریدهای عمقی)📌پوستر ارزیابی PTE بر اساس معیار ولز Wells Score (پوستر معیار ولز و ارزیابی میزان خطر آمبولی ریه)📌پاورپوینت با موضوع اختلالات دهان و مری📌پاورپوینت با موضوع بیماری های دستگاه گوارش📌پاورپوینت بررسی نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان📌پاورپوینت با موضوع اگزوتوکسین های پروتئینی📌پاورپوینت با موضوع آلاینده های هوا و تغذيه مناسب📌پاورپوینت با موضوع فرآورده های خونی📌پاورپوینت با موضوع فیزیوپاتولوژی چشم📌پاورپوینت هپاتیت B📌مقاله ترجمه شده با عنوان القای بتا-لاکتاماز و متابولیسم دیواره سلولی در باکتری های گرم-منفی 📌پاورپوینت با موضوع مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان📌پاورپوینت با موضوع اصول تربیت فرزندان📌سمینار آماده با عنوان القای بتا-لاکتاماز و متابولیسم دیواره سلولی در باکتری های گرم-منفی📌پاورپوینت با موضوع بهداشت روان خانواده📌پاورپوینت با موضوع تربیت کودکان📌محاسبات ذهنی ریاضی ( ویژه کنکورهای سراسری و آزمون های استخدامی)📌پاورپوینت آلودگی کادمیوم در خاک و گیاه