جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی|39015496|iq

جزوه ترمودینامیک
مجموعه مهندسی شیمی

توضیحات محصول:جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیتوجه:در پاسخ گویی به سوالات
کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد که سعی شده
برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این
کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد
وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند.

فصل اول: فشار
وهیدرواستاتیک

مقدمه اي برفشار در سیستم ها

به زبان ساده فشار عبارت است از نسبت نیروي عمودي وارد بر
سطح تعریف میشود، این مبحث در فرآیندهاي فنی


مهندسی به ویژه تکنیک خلاء و نیز فرآیندهاي لایه نشانی
فیزیکی و غیره کاربرد اساسی دارد. در ابتدا به بحث هاي


مقدماتی فشار که مربوط به فیزیک مقدماتی میشود میپردازیم.


1 - 1- فشار و تعاریف ابتدائی


همانطور که گفته شد و با توجه به 1 1- ، فشار در حالتی ساده
عبارت است از نیروئی قائم که بر سطحی معین اعمال


میشود، و به صورت ( رابطه ي 1( : 1- اسنکته

در صورتی که جسم شناور را اندکی به بالا و پائین تغییر
وضعیت دهیم جسم نوسان خواهد داشت به طوري که مـیتـوان


براي وضعیت نوسان معادلهي حرکت را به صورت مستقیم و یا از
طریق انرژي نوشت و فرکانس حرکت را بدست آورد
.

این مسئله را میتوان در دیدگاههاي زیر بررسی نمود:


1 - با توجه به شکل میله اي که با جرم m و طول l به اندازه ي y به داخل سیالی به چگالی r فرو برده شده و
دامنه ي


نوسانات کوچک آن y است.پرسش هاي چهار گزینه اي
فصل سوم
-1 در چه دمائی دماسنجها سلسیوس و فارنهایت را یکسان
نمایش میدهند؟


41 (2 40 (1

40- (4 41- (3

-2 دماي یک جسم توسط دو دماسنج سلیسوس و فارنهایت
خوانده شده است اگر اختلاف دو دماي خوانده شـده 40


باشد دماي جسم چند درجهي کلوین است؟

(1

0k (2 283 0k

280

(3

0k

هیچکدام (4 293

-3 در چه دمائی برحسب رانکین مقیاسهاي فارنهایت و
سلیسوس بر هم تطبیق مییابند؟


(1

oR (2 410.67 oR (3 419.67 oR (4 400 oR

410.5

-4 براي اندازهگیري دماي نقطهي جوش آب از دماسنجهاي
گازي با حجم ثابت و گازهاي مختلف اسـتفاده مـیشـود


کدام مورد صحیح است؟

1) در تمامی شرایط دماسنجها دماي یکسان را نمایش . میدهند


2) در تمامی شرایط دماسنجها، دماي مختلف را نمایش می . دهند


3) در شرایطی که گاز کاملاً رقیق باشد دماسنجها دماي یکسان
را نمایش میدهند
.

4) در شرایطی که فشار گاز در نقط هي 3 گانه آب براي
دماسنجهاي مختلف یکسان داشته دماي یکسان نشان . میدهد


-5 در یک دماسنج نقطه ي ذوب یخ را 30 و جوش آب را در
فشار 50 ، 1
atm نمایش میدهـد ایـن دمـا سـنج دمـاي

جسمی را که

0c

25 است را چه مقدار نمایش میدهد؟

-6 علت استفاده از ترموکوپل در اندازهگیري دما کدام
است؟


1) میزان دقت آن 2 ) سرعت اندازهگیري آن


3) سادگی آن 4) حساسیت آن


مطالب دیگر:
🔗مدل سه بعدی ارتکم🔗پاورپوینت لایه ازن🔗پاورپوینت زنجيره ارزش🔗پاورپوینت تقطیر در خلاء🔗پاورپوینت واحدهای utility نیروگاه گازی🔗سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی🔗علم مدیریت🔗مدیریت پایانه ها🔗روابط مثلثاتی🔗پاورپوینت بتن انتقال دهنده نور🔗نكاتي در خصوص نحوه نگارش پايان نامه🔗سلجوقیان🔗نقش سرمایه های تفکری در دستیابی به اهداف مدیریت دانش🔗بررسی نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین🔗رابطه بین اخلاق و سیاست بین الملل🔗پاورپوینت روان شناسی تفاوت های فردی🔗هوش و تفاوت های فردی🔗بودجه در دستگاه های اجرایی🔗جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک🔗مقررات تنظیمی🔗استراتژی های شرکت در قبال خریداران و تأمین کنندگان🔗تجاری سازی فن آوری نانو🔗تخصصی ترین مراحل فرآیند بودجه ریزی🔗انواع فرم های بدنه خودرو🔗انتقال تکنولوژی، بررسی وضعیت ایران در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان