تحقیق حسابداری پیمانکاری

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق حسابداری پیمانکاری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
تحقیق حسابداری پیمانکاری|39010419|iq

چکیده:
تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليت هاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را برآن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حل هاي متناسبي را براي نگه داري حساب هاي فعاليت هاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورت هاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليت هاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل هاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
ارجاع طرح هاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرح هاي ياد شده و انجام دادن فعاليت هاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليت هاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روش هاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليت هاي مالي، تهيه و تنظيم گزارش هاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورت هاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و هم چنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از سالها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتاب ها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روش ها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روش هاي مناسبي براي نگه داري حساب ها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.

فهرست مطالب:
صفحه سپاس گذاری
تقدیمات
چکیده
مقدمه
فصل اول: اصطلاحات
1-1-پیمان
2-1-کارفرما
3-1-پیمانکار
4-1-قرارداد
5-1-قرارداد پیمانکاری
6-1-حساب تنخواه گردان ‌
7-1-حساب پیش پرداخت
8-1-حساب سپرده حسن انجام کار
9-1-کارگواهی شده
10-1-کار گواهی نشده
11-1-حساب کار گواهی شده
12-1-هزینه های مستقیم
13-1-هزینه های سربار یا بالا سری
فصل دوم: بیان مسئله
1-2-اهداف پروژه
2-2-ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
3-2-انواع قراردادهای پیمانکاری
1-3-2-قرارداد مقطوع
2-3-2-قرارداد امانی
3-3-2-قرارداد بر اساس مواد و دستمزد
4-2-ویژگی های صنعت پیمانکاری
5-2-مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
1-5-2-مراحله اول – مطالعاتی مقدماتی طرح
2-1-5-2-مطالعات شناسایی طرح
2-1-5-2-تهیه طرح مقدماتی
2-5-2-مرحله دوم _ مطالعاتی تفصیلی طرح
1-2-5-2-تهیه نقشه های تفصیلی
2-2-5-2-تهیه اسناد و مدارک مناقصه
3-5-2-مرحله سوم _ اجرای طرح
1-3-5-2-ارجاع کار به پیمانکار
1-1-3-5-2-دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
2-1-3-5-2-شرکت درمناقصه
3-1-3-5-2-انتخاب پیمانکار
2-3-5-2-انعقاد قرارداد پیمانکار
1-2-3-5-2-گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
2-2-3-5-2-تنظیم قرارداد پیمانکاری
3-2-3-5-2-ابطال ضمانت نامه در مناقصه
4-2-3-5-2-تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
5-2-3-5-2-تادیه پیش پرداخت
3-3-5-2-عملیات اجرایی
1-3-3-5-2-ایجاد کارگاه
2-3-3-5-2-تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
3-3-3-5--مخارج اجرای طرح
4-3-3-5-2-مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه
4-3-5-2-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها1
5-3-5-2-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
6-3-5-2-تحویل موقت
1-6-3-5-2-برچیدن کارگاه
2-6-3-5-2-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
3-6-3-5-2-ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
4-6-3-5-2-تهیه صورت وضعیت قطعی
5-6-3-5-2-تهیه صورت حساب قطعی
6-6-3-5-2-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
7-6-3-5-2-بهره برداری و نگاه داری عملیات موضوع پیمان
7-3-5-2-تحویل قطعی
1-7-3-5-2-استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
6-2-روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری
1-6-2-روش کار تکمیل شده
2-6-2-روش درصد پیشرفت کار
1-2-6-2-برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان
2-2-6-2-برآورد کل هزینه پیمان
3-2-6-2-برآورد کل سود نا خالص پیمان
4-2-6-2-اندازه گیری میزان پیشرفت کار
5-2-6-2-محاسبه درآمد هزینه و سود نا خالص دوره جاری پیمان
7-2-انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
8-2-خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
9-2-حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
1-9-2-شناسایی زیان دوره جاری پیمان
2-9-2-شناسایی کل زیان پیمان
10-2-روش های شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان
فصل سوم: پیاده سازی مسئله
مثال
فصل چهارم: نتیجه گیری
1-4-نتیجه گیری
2-4-پیشنهادات
فهرست و منابع
عنوان انگلیسی


مطالب دیگر:
🔑پروژه مالی كارخانه برق شهری و امور مالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)🔑امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان (بصورت کامل و آپدیت شده)🔑مقاله تشریح کامل حسابداری و رشته حسابداری🔑كشف قوانین پیشگویانه وقابل درك با استفاده از الگوریتم ژنتیك چند منظوره🔑پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)🔑دانلود کارآموزی کارشناسی حسابداری برای بانک🔑بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده)🔑انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران (بصورت کامل و آپدیت شده)🔑خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه)🔑بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده)🔑برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت🔑‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری🔑كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده)🔑كنترل موجودی انبار شركت محصولات كاغذی لطیف(کامل و آپدیت شده)🔑بررسی ارزیابی عملكرد سازمانی شركت ملی گاز ایران🔑اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران🔑ارزیابی مدیریت كیفیت جامع در سازمانهای دولتی🔑بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران🔑پایان نامه بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران🔑پیاده سازی روشهای رمزنگاری RNS و مقایسه آنها با هم🔑مهارت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب (آپدیت شده)🔑تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنكرون🔑نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر (225صفحه)🔑طراحی و ساخت اتاق آنتن🔑بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی