مطلوب سازي رفتار سازه هاي بلند مهاربندي شده

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مطلوب سازي رفتار سازه هاي بلند مهاربندي شده وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مطلوب سازي رفتار سازه هاي بلند مهاربندي شده|32038860|iq


خلاصه مقدمه رفتار مطلوب قاب هاي مهاربندي تحليل تقريبي جابه جايي ها مساله ي بهينه يابي نمونه هاي عددي 1-ساختمان 15 طبقه 2-ساختمان 20 طبقه نتيجه گيري مراجع پیوست فهرست
خلاصه مهم ترين واكنش هاي مرتبط با بهره برداري سازه هاي بلند مرتبه در برابر عوامل خارجي عبارتند از تغييرمكان، شتاب ناشي از بارهاي جانبي و لنگرهاي ناشي از خارج از محوري بارهاي ثقلي. براي كنترل اين واكنش ها لازم است شكل تغييرشكل يافته ي سازه هدايت گردد. در سازه هاي مهاربندي شده، مطلو بتر است كه تغيير شكلهاي خمشي در پايين سازه و تغييرشكلهاي برشي در بالاي آن حاكم گردند. به طور يكه در تعدادي از طبقه هاي مياني درصد تغييرمكان هاي خمشي و برشي تقريباً برابر باشند. شكل مقطع ستو نها، شاهتيرها و مهاربندها عامل هاي اثرگذار بر رفتار سازه هاي مهاربندي شده در جهت تامين شرايط بهره برداري و معيارهاي آسايش هستند. هم چنين، نوع مهاربندها نيز از عاملهاي موثر در چگونگي رفتار سازه مي باشد. در اين مقاله، براي دستيابي به رفتار مناسب ، تفاوت ميان درصد رفتار خمشي و برشي مطلوب با درصد رفتار خمشي و برشي سازه كمينه مي گردد. با حل مساله ي كمينه سازي، ويژگي هاي مقطع ستون ها و مهاربندها تعيين ميشود. به ياري اين شيوه ميتوان نوع مهاربند را نيز تعيين كرد. بايد افزود، روش پيشنهادي براي دستيابي به طرح اوليه مناسب است.
مقدمه بارگذاري سازه هاي بلند به سبب طبقه هاي زياد آن ها و افزايش اثرهاي باد با سازه هاي كوتاه متفاوت است. بار باد در ارتفاع با شدت بيش تر بر سازه اثر مي گذارد و لنگر بزرگ تري بر سازه اعمال مي كند. لذا، نيروي باد در طراحي و گزينش شكل سازه هاي بلند نقش مهمي دارد. در ناحيه هاي زلزله خيز، ممكن است نيروهاي ناشي از حركت هاي زمين بيش تر از نيروهاي باد شوند. در نتيجه، اين نيروها بر طرح و هزينه ي سازه اثر ميگذارند. در سازه هاي بلند كنترل واكنش هاي وابسته به بهره برداري اهميت شاياني دارند. كنترل اين عامل ها سبب افزايش پيچيدگي طراحي مي شوند. در طراحي اين سازه ها سبك بودن سازه يك اصل است. آشكار مي باشد، سبك شدن سازه سبب افزايش شكل پذيري آن مي گردد. اگر چه سازه ي شكل پذير مطلوب مي باشد، اما شكل پذيري نبايد سبب افزايش شتاب و تغييرمكان هاي سازه شود. در طراحي اين گونه ساختما نها به ميرايي نيز بايد توجه بسزايي كرد. علاوه بر اين ها، عمر مفيد سازه از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. زيرا، هزينه ي ساخت اين سازه ها به طور معمول زياد است. مي توان نتيجه گرفت كه براي طراحي سازه هاي بلند مرتبه نمي توان از ديدگاه هاي رايج طراحي براي ساختمان هاي كوتاه بهره جست.

مطالب دیگر:
قوانین فوتبال - آفساید - توضیحات تصویریبررسي تأثير موسيقي زور خانه اي بر ميزان عملكرد باستاني كاران در حركت ((ميل گرفتـن))برنامه ريزي استراتژيك (راهبردي) فطرت در اسلام و نقش زنبهترين ورزش براي كاهش و افزايش وزنبهداشت و تندرستیپرتاب ديسكپرش با نیزه پشت گرد round shoulderپيشگيري از آسيب هاي ورزش تنيسپيشگيري از درد پشت و گردن تأثیر ورزش در پیشگیری از چاقی و درمان آن تاثيرات تماشاچيان برورزشكارانتاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و ليپروتئين ها خون در كودكان و نوجوانانتاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا تاريخچه پيدايش كونگ فوتواتاريخچه تفنگهاي تك تيراندازبدنسازي – تاريخچه بدنسازي تاریخچه بسکتبال (Basketball) تاریخچه تنیستاریخچه تنیس روی میزتاريخچه تنيستاريخچه ژيمناستيکتاریخچه سنگنوردی تاریخچه شطرنج