بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)|32011659|iqتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 163صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

همراستايي فناوري اطلاعات در كسب وكارالکترونیک ، عملكرد و اثر بخشي فناوري اطلاعات به كار گرفته شده در كسب وكار سازمان را افزايش داده، اهداف، استراتژي ها، منابع، يكپارچه سازي، سرمايه گذاري و ساير عوامل مرتبط در كسب وكار را بهبود مي بخشد. تاكنون مدل هاي همراستايي مختلفي بيان شده اند كه به كسب وكار سازمان ها كمك كنند تا فناوري اطلاعات را آنچنان كه با كسب وكارشان همراستا باشد، به كارگيرند و منافع آن را افزايش دهند. هر يك از اين مدل ها، شاخص ها و معيارهايي كه از ديد خود اهميت داشته اند را بررسي كرده اند. مدل هاي معروف و پركاربردي كه نقش فناوري اطلاعات در كسب وكار يا يك سازمان را از جهت استراتژيك، همراستايي، عملياتي، كاربردي و ساير ابعاد فناوري اطلاعات در كسب وكار را مطرح كرده اند بررسي و با مقايسه تطبيقي اين مدل ها به استخراج شاخص هاي آنها پرداخته مي شود. براین اساس اهداف تحقیق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده است به این شرح خواهد بود: شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، اولویت بندی عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک ، ارزیابی سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک. روش پژوهش توصيفي- همبستگي است و در ارزيابي ميزان همراستايي، نمونه گيري تصادفي از كارشناسان ، کارمندان ومدیران مجتمع پتروشیمی اصفهان و براي تحليل داده ها از مدل معادلات ساختاري استفاده خواهد شد.
با توجه به نتایج معادلات ساختاری لیزرل، تمامی شاخص های متغیرهای کاربرگرایی، مشارکت و همکاری کسب و کار، مزیت عملیاتی و آینده نگری مورد تایید قرار گرفتند. میزان سطح معناداری (T-value) برای تمامی شاخص ها بالاتر از 96 / 1 بوده است، که نشان دهنده معناداری روابط بوده است. پس چهار شاخص اصلی کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار ، عملیاتی نمودن نرم افزارها ، آینده نگری از جمله شاخص های مناسب برای همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می باشند.
با توجه به رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار Expert Choiceبه این نتیجه میرسیم که به ترتیب شاخص مزیت عملیاتی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب شاخص های کاربرگرایی ، مشارکت و همکاری کسب و کار، آینده نگری در اولویت های بعدی قرار دارند. ميزان همراستايي كه در اين پژوهش و در پيمايش مجتمع پتروشیمی اصفهان انجام شد ، عددی برابر 3.655 است. اين عدد با توجه به مقياس ليكرت، نشان دهنده ي همراستايي متوسط است.
نتايج پژوهش بيان كننده مدلي مفهومي است كه ميزان همراستايي فناوري اطلاعات در سازمان را به وسيله چهار شاخص اصلي و متغيرهاي آشكار هر شاخص، قابل اندازه گيري مي كند و به صورت كمي عددي را براي همراستايي نمايش مي دهد تا سازمان ها به كمك اين مدل همراستايي خود را اندازه گيري كرده، بتوانند مقدار آن را افزايش دهند.

مقدمه

همراستايي فناوري اطلاعات و كسب وكار الکترونیک نشان ميدهد تا چه مقدار فناوري اطلاعات و سيستم كسب وكار در هماهنگي با يكديگر هستند. يكي از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي سازمان هاي كنوني، همراستايي استراتژيك كسب وكار است. همراستايي در دهه هاي اخير مورد توجه ويژه سازمان ها قرار گرفته، انطباق فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي در حمايت از اهداف و استراتژي هاي كسب وكار رو به افزايش بوده همچنين مديران ارشد سازمان را در دستيابي به اهداف كليدي كسب وكار و در نتيجه بهبود عملكرد ياري خواهد كرد. كاربردهاي فناوري اطلاعات در دنيا و در زمينه هاي تخصصي و عادي كسب وكار، سازمان ها را وادار كرده به دنبال راه حل هايي براي افزايش اثربخشي و كارايي فناوري اطلاعات و نقش آن در فعاليت ها و كار خود باشند. يكي از ملزومات مهم براي كسب مزاياي سرمايه گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور تجاري و تحقق اهداف سازماني، اتحاد استراتژيك بخش كسب وكار با بخش فناوري اطلاعات در سازمان است. بنابراين لازم است، برنامه ريزي استراتژيك كسب وكار با فعاليت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات وفق داده شوند. اهميت اصلي برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي و برنامه ريزي فناوري اطلاعات سازمان، تطبيق و همراستا سازي سيستم ها و فناوري اطلاعات و سرمايه گذاري هاي مرتبط با اهداف استراتژيك كسب وكار در بنگاه، همچنين استفاده و بهره وري از فناوري اطلاعات به عنوان مزيت رقابتي سازمان است. شاخص هاي همراستايي در فناوري اطلاعات در مدل هاي مختلف، بسيارند. استخراج، جمع آوري و تجميع شاخص ها در كنار يكديگر به عنوان اولين گام در تدوين مدلي در همراستايي است. اين شاخص ها به صورت كيفي به بيان حوزه موردنظر خود پرداخته اند.(Chen , 2010, 11-12)
براساس شاخص هاي به دست آمده، تحليل همراستايي به كمك روش مدل معادلات ساختاري انجام مي شود سپس مي توان ميزان همراستايي را در قالب يك عدد بيان داشت كه درك بهتر و واضح تري از آن به دست مي دهد.


فهرست مطالب


فصل اول- کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله تحقیق 3
1-3- بیان اهمیت انجام تحقیق 4
1-4- بیان اهداف تحقیق 6
1-5- ادبیات موضوع ، چهارچوب نظری 7
1-6- مدل تحقیق 8
1-7- فرضیات یا سؤالات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 9
1-8- روش تحقیق ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و ...) 10
1-9- جامعه آماری مورد مطالعه 11
1-10- قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی- مکانی) 11
1-11- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری) 11
1-12- ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و...) 11
1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها 12
1-14- تعاریف متغیر ها و داده ها 12
1-14-1- فناوری 12
1-14-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) 13
1-14-3- فناوری اطلاعات 13
1-14-4- اطلاعات 13
1-14-5- کسب و کار الکترونیک 14
1-14-6- کاربر گرایی 14
1-14-7- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان) 14
1-14-8- مزیت عملیاتی 15
1-14-9- آینده نگری 15
فصل دوم – ادبیات تحقیق 16
2-1- مقدمه 16
2-2- اطلاعات و دانش 17
2-3- تعریف فناوری اطلاعات 19
2-4- وظایف فناوری اطلاعات 20
2-5- تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فن آوری اطلاعات (IT ) 21
2-6- فناوری اطلاعات چه کمکی به سازمان ما می کند؟ 22
2-7- فواید استفاده از فناوری اطلاعات 24
2-7-1- یکپارچگی سیستم 24
2-7-2- دسترسی آسان به اطلاعات 24
2-7-3- امنیت بالا و سطوح دسترسی 25
2-7-4- ثبت دانش سازمانی 25
2-7-5- گزارشات مدیرتی 25
2-7-6- بالا بردن رضایت مشتری 26
2-7-7- اطلاع رسانی دقیقتر، به موقع تر و گسترده تر 26
2-8- موانع بكارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها 26
2-9- توصیه ها برای اجرای فناوری اطلاعات در سازمانها 28
2-10- جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه پایدار ایران 28
2-11- جایگاه ICT در ایران 30
2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک 31
2-13- تعریف کسب و کار الکترونیکی 35
2-14- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی 35
2-15- مزایای کسب و کار الکترونیکی 37
2-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی 37
2-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی 38
2-16- معایب کسب و کار الکترونیک 39
2-17- یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی 39
2-18- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک 41
2-19- شیوه های کسب و کار الکترونیک 42
2-20- مدل‌های کسب و کار الکترونیکی 43
2-21- ضروریات کسب و کار الکترونیکی 45
2-22- مديريت و کسب و کار الکترونیک 46
2-23- اهميت كسب و كار الكترونيك در شركت ها 48
2-24- اهمیت همراستایی 49
2-25- همراستایی استراتژیک 52
2-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار 52
2-27- مدل های همراستایی 55
2-27-1- مدل کلارک 55
2-27-2- مدل همسویی c4 56
2-27-3- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می چن( BITAM ) 56
2-27-3-1- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می چن 58
2-27-4- مدل جویر و کالیکا 58
2-27-5- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن 59
2-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن 59
2-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن 60
2-27-6- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن 62
2-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن &

مطالب دیگر:
📌تحقیق درباره سلفی گری 📌تحقیق درباره سقف كاذب📌تحقیق درباره سِلّ یا خورِشی یک بیماری واگیردار است📌تحقیق درباره سلامت📌تحقیق درباره سلف📌تحقیق درباره سلمان فارسی📌تحقیق درباره سم پاشهاي مزرعه 📌تحقیق درباره سمشناسي📌تحقیق درباره سموم مواد غذایی📌تحقیق درباره سنتز📌تحقیق درباره سنسورفشار📌تحقیق درباره سنگ آهک📌تحقیق درباره سنگ کلیه چیست📌تحقیق درباره سنگ یاقوت📌تحقیق درباره سنگدانه ها📌تحقیق درباره سنگهای آذرین رسوبی📌تحقیق درباره سنگواره ها📌تحقیق درباره سوخت پاک سوخت هیدروژنی 📌تحقیق درباره سوخت رسانی انژکتوری📌تحقیق درباره سياست از ديدگاه علی و روش حکومتی او📌تحقیق درباره سـياوش در شـاهنامه📌تحقیق درباره سیری در آثار امام خمینی📌تحقیق درباره سيري در آيات حجاب📌تحقیق درباره سيستم نگهداري و تعميرات در شركت كارخانجات دارو پخش 📌تحقیق درباره سیستم های مختلف برخی از خودروها