بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران|32011180|iqتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 106 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون¬های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزينه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008 ) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق كردستاني و مرتضوی (1391) می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است. در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.

مقدمه
پيشرفت سريع و شگرف فناوري، همراه با افزايش روزافزون رقابت دربازارهاي جهاني، مديران واحدهاي اقتصادي را به توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و در نهايت كاستن از هزينه تمام شده كالا و خدمات ترغيب مي كند. منشا ثروت زايي بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها مشتريان هستند و تنها مشتريان رضايتمند و خشنود وفادار مي مانند و به صورت پايدار به ايجاد ثروت در سازمان ها ادامه مي دهند. رضايتمندي مشتريان نيز به آن بستگي دارد كه ما تا چه ميزان در مقايسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و داراي كيفيت را با قيمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه مي كنيم. «مديريت هزينه» مفهومي است كه به ميزان زيادي تحقق هدف فوق را برآورده مي سازد. مديريت هزينه فلسفه بهبود است زيرا مي كوشد راه هاي مناسب براي تصميم گيري هايي كه متضمن ارزش آفريني براي مشتريان، همراه با كاهش هزينه هاست را بيابد.
برای کاهش هزینه شناخت رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهي از چگونگي رفتار هزينه¬ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و يا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميمگيري مديران در خصوص برنامه¬ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است.
در مدل ها ي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند. به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات (افز ايش يا كاهش) درحجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در
سالهاي اخير بيانگر آن است كه ميزان افزا يش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).
مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه ي حیات و فعالیتهاي تولیدي خود و همچنین توسعه ي فعالیت ها ، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)

فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 2
1-2تشریح و بیان موضوع 3
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 5
1-5اهداف تحقيق 6
1-5-1اهداف اصلی تحقیق 6
1-5-2هداف ویژه 6
1-5-3اهداف کاربردي تحقيق 6
1-6سؤالات تحقیق 6
1-7فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-8تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 7
1-8-1اهرم مالی 7
1-8-2اندازه شرکت 7
1-9روش شناسی تحقیق 8
1-9-1شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 8
1-9-2متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8
1-9-3شرح کامل روش گردآوري داده‏ها 10
1-10جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 10
1-11ساختار کلی تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه 11
2-2هزینه ها 12
2-2-1مديريت هزينه 12
2-2-2ماهیت هزینهها 15
2-2-3طبقه بندی کلی هزینهها 16
2-2-2-1هزینههای تولیدی 17
2-2-2-2هزینه غیر تولید 17
2-2-4رفتار هزینه 18
2-2-5مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه 18
2-2-6انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه 19
2-2-7چسبندگی هزینه ها 20
2-2-8تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران 21
2-2-9اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی 22
2-2-10دلایل چسبندگی هزینهها 23
2-2-10-1انگیزههای شخصی مدیران 23
2-2-10-2تصمیمات سنجیده مدیران 23
2-2-11عوامل موثر بر چسبندگی هزینه 24
2-2-11-1پیشبینی مدیریت 24
2-2-11-2شرایط اقتصادی 24
2-2-11-3ویژگیهای شرکت 24
2-2-11-4طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25
2-2-12عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26
2-3مبانی نظری ساختار سرمایه 27
2-3-1نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه 30
2-3-1-1 روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ 30
2-3-1-1ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ 31
2-3-1-3 ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن 32
2-3-1-4 ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33
2-3-1-5ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34
2-3-1-6ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 36
2-3-1-6-1ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ 38
2-3-1-6-1نظریۀ نمایندگی 39
2-3-1-7نظریه علامت دهندگی 40
2-3-2هزينه سرمايه 41
2-3-2-1محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه 42
2-3-2-2هزينه سرمايه سهام عادي 43
2-3-2-3 عوامل موثر بر هزينه سرمايه 44
2-3-2-3-1 عوامل خارجی موثر بر هزينه سرمايه 44
2-3-2-3-2عوامل داخلی موثر بر هزينه سرمايه 45
2-3-2-3-2-1 کيفيت اطلاعات 45
2-3-2-3-2-2سياست تقسيم سود 45
2-3-2-3-2-3سطح افشا 45
2-3-2-3-2-4اندازه شرکت 46
2-3-2-3-2-5 نوع صنعت 47
2-3-2-3-2-6نسبت بدهي 49
2-3-2-3-2-7نوع فعاليت شركت 49
2-3-2-3-2-8رشد سود 50
2-3-2-3-2-9 نقدينگي 50
2-4پیشینه تحقیق 50
2-4-1پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 51
2-4-2پژوهشها داخلی 54
فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق
3-1مقدمه 56
3-2فرضيه‌هاي تحقيق 57
3-3تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري 57
3-4روش تحقيق 58
3-4-1قلمرو موضوعی تحقیق 59
3-4-1-1قلمرو زمانی تحقیق 59
3-4-1-2قلمرو مکانی تحقیق 59
3-5گردآوري دادهها 59
3-6جامعه آماري 60
3-7نحوهی انتخاب نمونه آماري 60
3-8روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 61
3-9 آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 62
3-10خلاصه فصل 63
فصل چهارم: تجزيه وتحلیل داده‌ها
4-1مقدمه 64
4-2-آمار توصیفی 65
4-3آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته 65
4-3-1آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری 66
4-3-2آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار 67
4-3-3آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68
4-3-4آزمون نرمال بودن برای سودآوری 70
4-3-5آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت 72
4-3-6آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73
4-3-7آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75
4-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77
4-4-1آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77
4-4-2آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81
4-5خلاصه‌ فصل 85
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1مقدمه 87
5-2خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 88
5-2-1خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری 88
5-2-2خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90
5-2-2-1نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول 90
5-2-2-2نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90
5-2-2-3نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم 91
5-2-2-4نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم 91
5-2-2-5نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم 91
5-2-2-6نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم 91
5-3نتيجه‌گيري 92
5-4محدودیتهای تحقیق 93
5-5پیشنهادات تحقیق 94
5-5-1پیشنهادات کاربردی 94
5-5-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
فهرست منابع 96
ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی 96
منابع لاتین 97
چکیده انگلیسی 100

مطالب دیگر:
📃تحقیق با موضوع سیستم های تجاری Sql📃تحقیق با موضوع سیستم و ساختار فایل📃دانلود تحقیق در مورد زراعت برنج دراستان گیلان📃تحقیق با موضوع سینما (گرافیک متحرک)📃تحقیق با موضوع شبكه📃تحقیق در مورد روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده📃تحقیق با موضوع شبكه مخابراتی ماهواره ای VSAT📃تحقیق با موضوع شبكه های ATM📃تحقیق در مورد خاک و زراعت 65 ص📃تحقیق با موضوع شبكه های mobile ad hoc📃تحقیق با موضوع شبكه های خصوصی مجازی📃تحقیق با موضوع شبکه های کامپیوتری📃تحقیق در مورد تقابل سنگ و آب 25 ص📃پاورپوینت آزمایش افت وزنی قیر در 17 اسلاید📃پاورپوینت تست شخصیت MBTI مایرز- بریگز📃تحقیق با موضوع تعریف شبکه جهانی اینترنت internet📃تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر📃تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتری چیست؟📃تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم، معماری و امنیت آنها📃تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم (Wi-Fi)📃تحقیق با موضوع شبکه های پرسرعت📃تحقیق با موضوع درس هوش مصنوعی📃تحقیق با موضوع شبكه كامپیوتری چیست؟📃تحقیق با موضوع شبکه های وایرلس📃تحقیق با موضوع شبیه سازی حرکت برای انیمشین گرافیک کامپیوتر