بررسی مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|32011134|iqتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 170 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل بندی آن است. بنابراين پژوهـش حاضر كاربـردي بوده و از نـوع پژوهش هاي شبه تجربي است. با استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود، 146 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 در 4 گروه طبقه بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
دارایی های نامشهود نیز به دو گروه دارایی های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم بندی شد. دارایی های نامشهود ثبت شده از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی-های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی های نامشهود ثبت شده شرکت های مورد بررسی و عملکرد مالی آن ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، رابطه مثبت معنا داری وجود ندارد. در حالی که این رابطه در مورد دارایی های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی های نامشهود ثبت نشده بر عکس می-باشد. یعنی ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار است. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی های نامشهود ثبت نشده نیز قوی تر از دارایی های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنا دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی تری با دارایی های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل های اضافی حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن ها را بر روابط بین دارایی های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به شرح زیر است:

LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP

LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP

مقدمه
بشر با پيشرفت سريع فناوري، وارد جامعه ي دانشي شده است (دراکر ، 1988). در همين راستا، اقتصاد جهاني از يک اقتصاد صنعتي به سوي اقتصاد مبتني بر دانش حرکت کرده است. در اين اقتصاد دانش محور، دارايي هاي نامشهود نقش اساسي در موفقيت يک شرکت در دستيابي به اهداف را دارد به گونه اي که منشا ثروت و رشد، دارايي هاي نامشهود (فکري) است (لو ، 2001: 1). متون اخير اقتصاد و مديريت نشان داده اند که دارايي هاي نامشهود نقشي اساسي را در اقتصادهاي امروزي نیز ايفا مي-کنند (لنديني ، 2014) به گونه اي که محصولات و شرکت ها بر مبناي اطـلاعـات، ايجاد شده و از بیـن مي روند و بيشتر شرکـت-هاي موفق، شرکت هايي هستند که از دارايي هاي نامشهود خود بهتر و سريع تر استفاده مي کنند (بونتيس و همکاران، 1999: 392).
شکاف در حال افزايش بين ارزش بازار و ارزش دفتري شرکت ها، منعکس کننده وجود و اهميت دارايي هاي نامشهود است (المترنه و بشير ، 2013: 154). دليل اين شکاف مربوط به حرفه حسابداري است که به طور سنتي در مواجهه با شناسايي و اندازه گيري ارزش دارايي هاي نامشهود با مشكل مواجه بوده است. با وجود اهميت دارايي هاي نامشهود در اقتصادهاي مدرن، مدل پذيرفته شده جامعي که بتواند مفهوم اندازه گيري نامشهودها و مقايسه آن ها در بين شرکت ها را ارائه دهد، وجود ندارد (چن ، 2012: 13). يکي از دلايل اين موضوع، رويكرد محافظه كارانه حرفه حسابداري و برتري ويژگي كيفي قابليت اتكا بر ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات اسـت. با وجود این، بحث در مورد عدم کفايت رويه هاي سنتي گزارشگري براي دارايي هاي نامشهود و اينکه آيا شرکت ها بايد محرک هاي ارزش دارايي هاي نامشهود خود را به روش قابل مقايسه اي گزارش کنند، از چند سال پيش شروع شده و کشورهاي اسکانديناوي در اين زمينه پيشگام هستند (دام ، 2003: xvi). حقیقت این است که حسابداري و گزارشگري شرکت ها بايد واقعيت اقتصادي کسـب و کار و شرکـت هاي امـروزي را براي تصميم گيري مديران و سرمايه گذاران و به طور کلي ذينفعان به بهترين روش ارائه دهد و براي رسيدن به اين مهم، چاره اي جز تفکر در مورد بازنگري رويه هاي فعلي گزارشگري دارايي هاي نامشهود نيست. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای پاسخ گویی به این نیاز است.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله پژوهش 2
1-3- اهميت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- سوال های پژوهش 7
1-6- فرضیه هاي پژوهش 8
1-7- روش انجام پژوهش 11
1-7-1- جامعه و نمونه آماری 11
1-7-2- روش گردآوری داد ه ها 12
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13
1-8- متغیرهای پژوهش 14
1-9- استفاده کنندگان از نتایج ‌پژوهش 14
1-10- تعریف واژه های کلیدی 14
1-10-1- دارایی های نامشهود 14
1-10-2- اموال فکری 15
1-10-3- کیو توبین 15
1-10-4- ارزش افزوده اقتصادی 15
1-11- ساختار پژوهش 16
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش 17
2-1- مقدمه 17
2-2- مبانی نظری 18
2-2-1- تاریخچه دارایی های نامشهود و اهمیت این دارایی ها 18
2-2-2- ماهیت دارایی های نامشهود 19
2-2-3- روش های ارزیابی دارایی های نامشهود 22
2-2-3-1- روش های ارزیابی مبتنی بر نسبت 23
2-2-3-2- روش های ارزیابی مبتنی بر اندازه 24
2-2-3-3- روش های ارزیابی ترکیبی 25
2-2-4- الزامات گزارشگری دارایی های نامشهود 26
2-3- رابطه دارایی های نامشهود با عملکرد شرکت 29
2-4- پیشینه پژوهش 34
2-4-1- پیشینه داخلی 34
2-4-2- پیشینه خارجی 42
2-5- خلاصه فصل 52
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 53
3-1- مقدمه 53
3-2- سوال های پژوهش 54
3-3- روش پژوهش 55
3-4- قلمرو پژوهش 56
3-5- جامعه پژوهش 56
3-6- مدل پژوهش 57
3-7- فرضیه های پژوهش 59
3-8- متغيرهای پژوهش 64
3-8-1- متغيرهاي مستقل 64
3-8-2- متغيرهای وابسته 66
3-8-3- متغيرهای کنترلی 68
3-9- روش گردآوري داده‌ها 68
3-10- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش 69
3-10-1- آزمون تفاوت میانگین 69
3-10-2- ضریب همبستگی 71
3-10-3- مدل سازی معادله ساختاری 71
3-11- روایی و پایایی پژوهش 74
3-12- خلاصه فصل 75
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها 76
4-1- مقدمه 76
4-2- آمار توصیفی داده ها 76
4-3- آزمون استنباطی 79
4-3-1- آزمون فرضیه اول 87
4-3-2- آزمون فرضیه دوم 88
4-3-3- آزمون فرضیه سوم 89
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم 90
4-3-5- آزمون فرضیه پنجم 90
4-3-6- آزمون فرضیه ششم 91
4-3-7- آزمون فرضیه هفتم 92
4-3-8- آزمون فرضیه هشتم 92
4-3-9- آزمون فرضیه نهم 93
4-3-10- آزمون فرضیه دهم 94
4-3-11- آزمون فرضیه یازدهم 94
4-3-12- آزمون فرضیه دوازدهم 95
4-3-13- آزمون فرضیه سیزدهم 96
4-3-14- آزمون فرضیه چهاردهم 97
4-3-15- آزمون فرضیه پانزدهم 97
4-3-16- آزمون فرضیه شانزدهم 98
4-3-17- آزمون فرضیه هفدهم 99
4-3-18- آزمون فرضیه هجدهم 99

مطالب دیگر:
🔑تحقیق در مورد مناسبات معرفتى حاکم بر عرفان و محيط ‌زيست 🔑تحقیق در مورد منطق و فلسفه 24 ص 🔑تحقیق در مورد مهارت های زندگی 10 ص 🔑تحقیق در مورد مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور 🔑تحقیق در مورد مهدويت دراديان الهی 🔑تحقیق در مورد مواد شيميايى كه مى خوريم 🔑تحقیق در مورد موانع سعادت در قرآن 🔑تحقیق در مورد موتور درون سوز 🔑تحقیق در مورد موتورهای شش زمانه 10ص 🔑تحقیق در مورد موزه 🔑تحقیق در مورد ناكثين (حزب پيمان شكن) 19 ص 🔑تحقیق در مورد نانو تکنولوژی در زیست شناسی 🔑تحقیق در مورد ناگفته‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت 🔑تحقیق در مورد نقش دین، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاریهای جامعه 15 ص 🔑تحقیق در مورد نقش ترويج در توسعة كشاورزي ايران 1400 13 ص 🔑تحقیق در مورد نقش خانواده در زندگی انسان 16 ص 🔑تحقیق در مورد نقش دانشجویان در تحولات سیاسی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی 19 ص 🔑تحقیق در مورد نقش دين در كاهش جرايم 11 ص 🔑تحقیق در مورد نقش فسفر در متابلیسم گیاه 🔑تحقیق در مورد نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) 🔑تحقیق در مورد نقش نماز در شخصیت نوجوان 🔑تحقیق در مورد نماز 14 ص 🔑تحقیق در مورد نماز زيباترين جلوه نيايش با پروردگار 23 ص 🔑تحقیق در مورد نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه 🔑تحقیق در مورد نيروگاههاي هسته اي در جهان 10 ص