روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی|31023326|iq

دانلود فایل کامل معماری
در قالب فایل word و متشکل از 22 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي دارد......

عناوين اصلي :

روﺷﻨﺎﻳﻲ ساختمان
ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ روز
ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي
™ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي ﻫﺎﻟﻮژﻧﻲ
™ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
™ﻻﻣﭗﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻻﻣﭗﻫﺎيLED
™ﺑﺎﻻﺳﺖﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
™اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎزدهT8، T5، LED
ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن((LMS
ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﻓﻀﺎي ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﺧﻮري و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري
اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت
اﺗﺎق ﻫﺎي اداري
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﻣﺘﺤﺮك
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اداري


مطالب دیگر:
📝تحقيق آلودگي محيط زيست📝تحقيق آلودگی هوا و نقش آن در محيط زيست📝جزوه آموزشي درس انسان و محيط زيست📝تحقيق نقش اوليا در تربيت فرزندان📝تحقيق نظام آموزشي فرانسه📝تحقيق سازگاري جنسي در زناشويي📝تحقيق زنان و جامعه📝تحقيق زن از ديدگاه آمار جهاني📝تحقيق زنان خياباني📝تحقيق روان‎كاوي به عنوان روشي براي درمان📝تحقيق روان‎شناسي در صنعت📝تحقيق رموز ازدواج موفق📝تحقيق روانشناسي ازدواج📝تحقيق راه هاي کاهش طلاق در بین زوجین📝تحقيق راهنماي سنجش رواني📝تحقيق سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري مسئوليت اجتماعي شركتها📝تحقيق شايعه📝تحقيق بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان📝تحقيق بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان ونوجوانان📝بررسي عشق در جامعه امروزي📝تحقيق بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان📝تحقيق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان📝تحقيق بررسي اظطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس📝تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني📝تحقيق اهميت بلوغ