بررسی اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران|31022491|iq

بررسی کامل اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 187 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 187 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله 5
4-1 فرضیه های پژوهش 7
5-1 اهداف پژوهش 8
6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 8
7-1 حدود مطالعاتی 9
8-1 روش پژوهش 9
9-1 متغیر های پژوهش 10
10-1 گرد آوری اطلاعات 10
11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 14
2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود 14
1-2-2سود سهام 14
2-2-2 مفهوم سود و تعاریف 15
3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری 17
4-2-2 ویژگی های سود حسابداری 18
5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری 18
6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری 19
7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : 20
1-7-2-2 پایداری سود 20
2-7-2-2 قابلیت پیش بینی 20
3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام : 21
4-7-2-2 به موقع بودن سود : 21
5-7-2-2 محافظه كارانه بودن سود : 22
8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی 23
3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود 23
1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده 23
2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی 24
3-3-2 تخمین سود 24
4-3-2 خطای پیش بینی سود 25
5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی 26
6-3-2 اهداف پیش بینی 26
1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی 26
7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی 26
8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی 28
1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی 28
2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) 31
3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی 32
4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود 33
1-4-2سیاست تقسیم سود 33
2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود 34
3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود 34
1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود 35
4-4-2 تئوری انتظارات 36
5-4-2 تئوری های تقسیم سود 37
6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده 37
5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن 38
1-5-2 شاخص و تعریف آن 38
2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام 39
3-5-2 شاخص‌های بورس تهران 39
1-3-5-2 شاخص کل قیمت 39
2-3-5-2 شاخص صنایع 40
3-3-5-2 شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر 40
4-3-5-2 شاخص قیمت و بازد نقدی 41
5-3-5-2 شاخص بازده نقدی 43
6-3-5-2 شاخص سهام شناور آزاد 43
1-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45
2-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45
6-2 گفتار پنجم : بازده و انواع آن 47
1-6-2بازده 47
1-1-6-2 انواع بازده 48
2-1-6-2بازده کمی 48
3-1-6-2بازده کیفی 51
2-6-2نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی 52
1-2-6-2 نرخ بازده مورد انتظار 53
2-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) 54
3-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) 56
3-6-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) 56
4-6-2ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران 57
7-6-2الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار 57
1-7-6-2استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی 58
7-2 گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار 59
1-7-2 تئوری گام تصادفی 59
2-7-2 تئوری بازار کارآ 60
1-2-7-2 نظریه بازار کارآی سرمایه 60
2-2-7-2گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه 62
3-2-7-2 انواع الگوهای کارایی بازار 64
8-2 گفتار هفتم : درصد پوشش سود 65
1-8-2درصد پوشش سود 65
2-8-2 صورتهای مالی استاندارد شده 66
3-8-2 صورتهای مالی با مقیاس مشترک 67
1-3-8-2 ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) 67
2-3-8-2 صورت سود و زیان هم مقیاس 67
9-2 گفتار هشتم :پیشینه پژوهش 68
1-9-2 پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر 68
1-1-9-2 پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور 68
2-1-9-2 پژوهشهای انجام شده دردرون کشور 72
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 82
2-3 جامعه آماری 82
3-3 مدل تحلیلی تحقیق 83
4-3 تعیین حجم نمونه 83
5-3 فرضیه های پژوهش 83
6-3 روش پژوهش 84
7-3 گرد آوری اطلاعات 84
8-3 متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها 84
9-3 تابع آماره 87
1-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو 87
2-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج 87
3-9-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87
4-9-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 88
5-9-3 تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه 89
6-9-3 دیاگرام پراکنش و معادله خط 90
7-9-3 تحلیل رگرسیون 91
8-9-3 ضریب همبستگی پیرسون 91
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 93
2-4 شاخص توصیفی متغیرها 93
1-2-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 94
3-4 آزمون فرضیه ها 96
1-3-4 آزمون فرضیه اول 96
4-4 آزمون فرضیه یک پژوهش 96
1-4-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 96
5-4 آزمون فرضیه دوم : 101
1-5-4 آزمون فرضیه دو پژوهش 101
1-1-5-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 102
6-4 آزمون فرضیه سوم 106
7-4 آزمون فرضیه چهارم 112
8-4 آزمون فرضیه پنجم 117
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 125
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 125
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول 125
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم 126
3-2-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم 126
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم 127
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم 127
3-5 ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها 127
4-5 پیشنهاد ها 128
1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش 128
2-3-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 129
4-5 محدودیت های پژوهش 129
پیوست ها
پیوست شماره (1) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1388 132
پیوست شماره (2) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع 139
پیوست شماره (3) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته 144
پیوست شماره (4) جدول روش های آماری 169
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 181
منابع لاتین: 184
چکیده لاتین 187جدول (1-1) متغیر های پژوهش 10
جدول شماره (1-2):خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر 77
جدول شماره (1-4):شاخص های توصیف کننده متغیرها 94
جدول شماره (2-4):آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 95
جدول شماره (3-4):آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 95
جدول (4-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 97
جدول (5-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 97
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 98
جدول (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 99
جدول (8-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 102
جدول (9-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 102
جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 103
جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 104
جدول (12-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 107
جدول (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 107
جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 108
جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 109
جدول شماره (16-4) ضریب همبستگی پیرسون بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده و 111
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 111
جدول (17-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 112
جدول (18-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 112
جدول (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 113
جدول (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 114
جدول شماره (21-4) ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پوشش سود خالص و 116
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 116
جدول (22-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 117
جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 117
جدول (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 118
جدول (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 119
جدول شماره (26-4) :ضریب همبستگی پیرسون بین درصد سهام شناور آزاد و 121
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 121
جدول شماره (35-4):خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 122
جدول شماره (36-4) :ادامه خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 123

نموار(1-3) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه 83
نمودار(1-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع (با نماد Car10) 100
نمودار (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 101
نمودار(3-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع (با نماد Car20) 105
نمودار (4-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 106
نمودار(5-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 110
نمودار (6-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 110
نمودار(7-4) :دیاگرام پراکنش 111
نمودار(8-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 115
نمودار (8-4):پراکنش مقادیر استاندارد شده 115
نمودار (9-4):دیاگرام پراکنش 116
نمودار(11-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 120
نمودار (12-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 120
نمودار (13-4):دیاگرام پراکنش 121

چكيده:
سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.
واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته


مقدمه:
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب مي‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارايه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و... برای ذینفعان مي‌باشد.
سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند .
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود.
سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی است ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.
از جمله اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درباره سود خالص (PEPS) صورت می گیرد می باشد. از این رو قابل پیش بینی است که سودپيش بينی شده و به طور خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته شرکتها در دوره های متفاوت است و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روشهای مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته اند.


مطالب دیگر:
📖پروژه روستای کلوگان از توابع اوشان فشم تهران📖پاورپوینت اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی مشهد📖پاورپوینت آنالیز سری های زمانی مدل های (باکس- جنکینز) ARIMA📖نمونه سوال آزمایش تعیین ضریب اصطکاک جنبشی و شتاب گرانش زمین به همراه پاسخنامه📖نمونه سوال آزمایش قضیه محورهای موازی آزمایشگاه فیزیک1📖نمونه سؤال امتحانی آزمایش تعادل آزمایشگاه فیزیک1📖تحقیق کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی (CITES)📖پاورپوینت برنامه آموزشی مديريت زمان در يک هفته📖پاورپوینت آنالیز و طراحی سدهای بتن غلتکی📖پاورپوینت پروژه احداث گالري سد کارون3📖جزوه دوره آموزشی مراقبت های قراردادی و پیشگیری از طرح ادعا (Claim Management)📖پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ISO 9001:2008📖پاورپوینت مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ژئوتکنیک جهت آب بندی سازه های آبی (سد و تونل)📖پاورپوینت آزمايشات پذیرش تجهیزات پرتوتشخیصی- دستگاه های ماموگرافی📖پاورپوینت تجهیزات ماموگرافی📖پاورپوینت آزمايشات کنترل کيفي تجهيزات پرتوپزشکي-تجهيزات راديوگرافي ثابت📖پاورپوینت مدیریت کیفی در مراکز پرتو تشخیصی📖دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو📖روش اجراي ترانشه ورودي TBM📖فلوچارت فرآیند پروژه های مطالعاتی در شرکت مهندسین مشاور📖پاورپوینت ضوابط کنترل كيفي دستگاه های پرتو تشخيصي📖فرم عناوین سرفصل گزارش های طرح های مطالعاتی مترو (Project Outline)📖پاورپوینت کنترل کیفیت در پرتو تشخیصی📖پاورپوینت عوامل موثر در كيفيت تصوير و پرتوگيري بيمار📖پاورپوینت آزمايشات پذیرش تجهیزات پرتوتشخیصی- دستگاه های سی تی اسکن