بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار|31022473|iq

بررسی کامل رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 134 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 134 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1)بیان مسأله 6
3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 7
4-1)اهداف پژوهش 8
1-4-1)اهداف خاص پژوهش 8
2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش 8
5-1)فرضیههای پژوهش 8
6-1)قلمرو مکانی پژوهش 9
7-1)قلمرو زمانی پژوهش 9
8-1)روش پژوهش 9
9-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص 10
10-1)ساختار پژوهش 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 13
2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی 14
3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15
1-3-2)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود 16
1-1-3-2)روشهاي مورد استفاده حسابداري 16
2-1-3-2)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري 18
3-1-3-2)قابليت اعتماد سود 19
4-1-3-2)ساختار سرمايه 20
5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمايه 20
6-1-3-2)هزينههاي اختياري 22
7-1-3-2)ويژگي(كيفيت)مديريت 22
8-1-3-2)ويژگيهاي مالي 23
9-1-3-2)عوامل سياسي و اقتصادي 24
2-3-2)روشهاي ارزيابي كيفيت سود 25
3-3-2)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود 25
1-3-3-2)تجزيه و تحليل ترازنامه 26
2-3-3-2)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد 27
4-2)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي 29
5-2)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی 30
6-2)مبانی نظری مربوط به مديريت سود 31
1-6-2)فرضیه طرح پاداش 35
2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی 36
3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی 37
4-6-2)تئوری نمایندگی 38
5-6-2)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي 42
1-5-6-2)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان 43
2-5-6-2)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك 43
6-6-2)هموار سازي سود 44
1-6-6-2)انگيزههاي هموارسازي سود 46
2-6-6-2)ابعاد هموارسازي سود 48
3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49
1-3-6-6-2)تنظيم زمان معامله 49
2-3-6-6-2)روشهاي تسهيم هزينه 50
4-6-6-2)انواع هموارسازي سود 50
7-6-2)حسابداري تعديلات جامع 52
8-6-2)حساب سازي 52
9-6-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد 53
10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری 54
11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54
12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55
1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55
2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59
3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی 60
4-12-6-2)مدل توزیعی 62
7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64
8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69
9-2)پیشینه پژوهش 71
1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71
2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 80
2-3)فرضیههای پژوهش: 81
3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 82
4-3)جامعه آماری 85
5-3)نمونه آماری 86
6-3)روش جمع آوری دادهها 86
7-3)روش پژوهش 87
8-3)آمار توصيفي 87
9-3)آماراستنباطي 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏: 91
2-4)شاخصهای توصيفي متغیرهای پژوهش 91
1-2-4)شاخصهای توصيفي بازده سهام شرکتهای اصلی 91
2-2-4)شاخصهای توصيفي حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92
3-2-4)شاخصهای توصيفي اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92
4-2-4)شاخصهای توصيفي اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93
3-4)آزمون كولموگروف اسميرنف براي تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغيرهای پژوهش 94
4-4)آزمون فرضیههای پژوهش 97
1-4-4)آزمون فرضیه اصلی 97
2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول 99
3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 104
2-5)نتیجه گیری 105
3-5)پیشنهادهای پژوهش 107
1-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 107
2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 109
4-5)محدودیتهای پژوهش 109
پیوستها:
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 116
منابع لاتین: 119
چکیده انگلیسی .......................................................................................................120

جدول1-2. معيارهاي ارزيابي كيفيت سود 26
جدول 2-2. شاخصهاي اندازه گیری اقلام تعهدي اختياري 63
جدول 1-4: شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی 92
جدول 2-4: شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92
جدول 3-4: شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93
جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93
جدول 5-4: خلاصه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 93
جدول 6- 4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال 94
جدول 7-4: نتایج آزمون همبستگی اسپيرمن بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی . 98
جدول 8-4: نتایج آزمون همبستگی اسپيرمن بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی 100
جدول 9-4: نتایج آزمون همبستگی اسپيرمن بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی 102
جدول 10-4: خلاصه نتایج آزمون همبستگی اسپيرمن بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی 102

نمودار شماره 1-2. انواع هموارسازی سود 51
نمودار شماره 2-2 چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 75
نمودار1-4: هیستوگرام بازده سهام شرکتهای اصلی در نمونه مورد بررسی 95
نمودار2-4: هیستوگرام حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی 95
نمودار3-4: هیستوگرام اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی 96
نمودار 4-4: هیستوگرام اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی 96
نمودار 5-4: نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. .........100
چكيده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت¬های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری¬های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می¬شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر¬اختیاری شرکت¬های گروه به¬ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به¬ عنوان متغیر وابسته می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژه¬هاي كليدي: شرکت¬های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می¬باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می¬افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش¬گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه¬گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش-گری مالی تغییر ایجاد می¬کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.
انتخاب و تغيير اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي دهد بسياري از معاملات با يك يا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بين روش¬هاي اولين صادره از اولين وارده، اولين صادره از آخرين وارده و ميانگين موزون براي حسابداري موجودي¬ها، روش استهلاك خط مستقيم و نزولي براي دارايي¬هاي ثابت، روش هزينه يابي كامل و كوشش¬هاي موفقیت آميز براي هزينه¬هاي استخراج نفت و گاز، روش كار تكميل شده و درصد پيشرفت كار براي قراردادهاي بلند مدت، مي توان يكي از روشهاي فوق را انتخاب كرد و بعداً آن را تغيير داد. به علاوه، مديران اقلام تعهدي صورت¬هاي مالي را مديريت مي كنند، زيرا اقلام تعهدي از انعطاف بيشتري برخوردار هستند. برآوردهايي همچون عمر مفيد دارايي ثابت، قابليت وصول مطالبات، نرخ تنزيل تعهدات بازنشستگي و ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي¬كنند، ابزارهاي سنتي هستند كه مديران در طول زمان ازآنها استفاده كرده و مستقيما قابل مشاهده نيستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه مديريت سود مي تواند سبب افزايش قيمت¬هاي سهام شود. تحقيقات انجام شده مدارك مناسبي در مورد مديريت (دستكاري) سود در شرايط مختلف اقتصادي نشان مي دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مديريت مي¬كنند. مثلا در دوره¬هايي كه قيمت سهام رشد بالايي دارد به دليل ورود سرمايه گذاران غيرحرفه اي و عدم توجه حرفه اي¬ها به اطلاعات مندرج در صورت¬هاي مالي، مديران اقدام به مديريت سود مي كنند. البته در دوره¬هايي كه قيمت سهام رشد كمي داشته باشد، بدليل آگاهي سرمايه گذاران از كاهش قيمت¬ها، اثر مديريت سود خنثي شده و اين امر باعث كاهش بازده غيرعادي سهام مي شود. در دوره اي كه قيمت¬ها از رشد متوسطي برخوردار هستند، سرمايه گذاران حرفه¬اي نسبت به اطلاعات مندرج در صورت¬هاي مالي توجه بيشتري دارند و سودهاي تعديل شده و غير تعديل شده(به دليل مديريت سود) را از يكديگر تفكيك مي كنند(همان منبع،ص51)3


مطالب دیگر:
📗تحقیق حضرت مهدی📗تحقیق درباره گران فروشی📗تحقیق ويژگي هاي حضرت مهدي (ع) و حكومتش📗تحقیق تحلیل دوران غیبت امام زمان📗تحقیق چرا عدالت زیباست ؟📗تحقیق زندگی نامه حضرت عیسی علیه السلام📗پژوهش اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري📗تحقیق بحث راستگويى و دروغگويى در فلسفه اخلاق📗تحقیق رابطه میان علم و عقل و دین📗تحقیق جایگاه دین در غرب جدید📗تحقیق زندگی حضرت سلیمان📗تحقیق حضرت زینب و پیام كربلا📗تحقیق ديزرائلي، تمايل به شيك پوشي و انحطاط📗تحقیق دوران پیامبری حضرت عيسي📗تحقیق تعریف دین📗تحقیق درباره دنيا و آخرت📗تحقیق زندگی نامه حضرت آدم📗تحقیق عللی بر لزوم معاد📗تحقیق حسادت و بيماري های ناشی از آن📗تحقیق تحلیل فلسفه حجاب📗تحقیق دعا در نزد خدا📗تحقیق درمورد عرفان📗تحقیق نکاتی از تفسير سوره نور📗تحقیق حجاب و زنان📗تحقیق حجاب ارزش يا وظیفه