ي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي بورس اوراق بهادار ت

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي بورس اوراق بهادار ت وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
ي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي بورس اوراق بهادار ت|30011774|iq

بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 230چكيده:مقدمه:فصل اول: كليات تحقيق1 1 مقدمه2 1 تاريخچه مطالعاتي1 2 1 تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي2 2 1 تحقيقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتي3 2 1 تحقيقات مرتبط با مديريت سود3 1 بيان مسئله4 1 چهار چوب نظري تحقيق5 1 ضرورت انجام تحقيق6 1 فرضيه هاي تحقيق7 1 اهداف تحقيق8 1 حدود مطالعاتي1 8 1 قلمرو مکاني تحقيق2 8 1 قلمرو زماني تحقيق3 8 1 قلمرو موضوعي تحقيق9 1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1 2 مقدمه2 2 مباني نظري تحقيق بخش اول:1 2 2 تئوري ساختار مالكيت2 2 2 تعاريف حاکميت شرکتي3 2 2سهامداران و حاكميت شركتي4 2 2 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي5 2 2 تركيب مالكيت و سهامداران عمده1 5 2 2 فرضيه نظارت كارآ2 5 2 2 فرضيه همسويي استراتژيك3 5 2 2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي6 2 2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه7 2 2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار8 2 2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات9 2 2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي10 2 2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر11 2 2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات12 2 2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام13 2 2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس14 2 2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران15 2 2 برابري در توزيع اطلاعات16 2 2 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار17 2 2عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي18 2 2 پيامدهاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه19 2 2 مديريت سود20 2 2 انگيزه هاي مديران براي گزارشگري جهت دار1 20 2 2اندازه شرکت2 20 2 2 ماليات بر درآمد3 20 2 2 قراردادهاي بدهي4 20 2 2 انحراف در فعاليتهاي عملياتي5 20 2 2 تغييرپذيري سود21 2 2 روش هاي مديريت سود22 2 2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري23 2 2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقديفصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3 روش تحقيق3 3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري4 3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها:1 4 3 شيوه اندازه گيري مديريت سود(متغير وابسته)2 4 3 شيوه اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي (متغيرمستقل)5 3 روش هاي جمع اوري اطلاعات6 3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات1 6 3 تحليل توصيفي داده ها2 6 3 بررسي نرماليته داده هاي تحقيق3 6 3 همبستگي و تجزيه و تحليل رگرسيون4 6 3 رگرسيون خطي5 6 3 تكنيك حداقل مربعات6 6 3 روش آزمون معني داري رگرسيون7 6 3 ضريب تعيين8 6 3 مفهوم واريانس و انحراف معيار9 6 3 آزمون فرض آماري10 6 3 فرض صفر و فرض مقابل11 6 3 سطح معني دار و خطاهاي آماري7 3 الگوي آزمون فرضيات1 7 3 شيوه آزمون فرضيه اول2 7 3 شيوه آزمون فرضيه دومفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1 4 مقدمه‏2 4 شاخص هاي توصيفي متغيرها3 4 روش آزمون فرضيه ها ي تحقيق1 3 4بررسي اعتبار مدل4 4 نتايج آزمون فرضيه اول5 4 نتايج آزمون فرضيه دومفصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1 5 مقدمه2 5 خلاصه نتايج حاصل از پژوهش1 2 5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول2 2 5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم3 5 پيشنهادهاي تحقيق1 3 5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه اول2 3 5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه دوم4 5 محدوديت هاي تحقيقپيوست هاپيوست الف ) نام شركتهاي نمونه آماريپيوست ب ) خروجيهاي آماري از نرم افزار SPSSمنابع و ماخذمنابع فارسي:منابع لاتين:چکيده انگليسي:

چكيده:عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زماني مورد مطالعه طي سالهاي 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبراي آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيري روش هاي آماري همچون آمارتوصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابري‌معناداري‌چند ضريب همبستگي صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسي به عنوان نمونه انتخابي در نظر گرفته شد. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معناداري وجود دارد.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با توجه به نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي شود جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

مقدمه:بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 230چكيده:مقدمه:فصل اول: كليات تحقيق1 1 مقدمه2 1 تاريخچه مطالعاتي1 2 1 تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي2 2 1 تحقيقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتي3 2 1 تحقيقات مرتبط با مديريت سود3 1 بيان مسئله4 1 چهار چوب نظري تحقيق5 1 ضرورت انجام تحقيق6 1 فرضيه هاي تحقيق7 1 اهداف تحقيق8 1 حدود مطالعاتي1 8 1 قلمرو مکاني تحقيق2 8 1 قلمرو زماني تحقيق3 8 1 قلمرو موضوعي تحقيق9 1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1 2 مقدمه2 2 مباني نظري تحقيق بخش اول:1 2 2 تئوري ساختار مالكيت2 2 2 تعاريف حاکميت شرکتي3 2 2سهامداران و حاكميت شركتي4 2 2 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي5 2 2 تركيب مالكيت و سهامداران عمده1 5 2 2 فرضيه نظارت كارآ2 5 2 2 فرضيه همسويي استراتژيك3 5 2 2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي6 2 2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه7 2 2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار8 2 2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات9 2 2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي10 2 2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر11 2 2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات12 2 2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام13 2 2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس14 2 2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران15 2 2 برابري در توزيع اطلاعات16 2 2 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار17 2 2عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي18 2 2 پيامدهاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه19 2 2 مديريت سود20 2 2 انگيزه هاي مديران براي گزارشگري جهت دار1 20 2 2اندازه شرکت2 20 2 2 ماليات بر درآمد3 20 2 2 قراردادهاي بدهي4 20 2 2 انحراف در فعاليتهاي عملياتي5 20 2 2 تغييرپذيري سود21 2 2 روش هاي مديريت سود22 2 2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري23 2 2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقديفصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3 روش تحقيق3 3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري4 3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها:1 4 3 شيوه اندازه گيري مديريت سود(متغير وابسته)2 4 3 شيوه اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي (متغيرمستقل)5 3 روش هاي جمع اوري اطلاعات6 3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات1 6 3 تحليل توصيفي داده ها2 6 3 بررسي نرماليته داده هاي تحقيق3 6 3 همبستگي و تجزيه و تحليل رگرسيون4 6 3 رگرسيون خطي5 6 3 تكنيك حداقل مربعات6 6 3 روش آزمون معني داري رگرسيون7 6 3 ضريب تعيين8 6 3 مفهوم واريانس و انحراف معيار9 6 3 آزمون فرض آماري10 6 3 فرض صفر و فرض مقابل11 6 3 سطح معني دار و خطاهاي آماري7 3 الگوي آزمون فرضيات1 7 3 شيوه آزمون فرضيه اول2 7 3 شيوه آزمون فرضيه دومفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1 4 مقدمه‏2 4 شاخص هاي توصيفي متغيرها3 4 روش آزمون فرضيه ها ي تحقيق1 3 4بررسي اعتبار مدل4 4 نتايج آزمون فرضيه اول5 4 نتايج آزمون فرضيه دومفصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1 5 مقدمه2 5 خلاصه نتايج حاصل از پژوهش1 2 5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول2 2 5 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم3 5 پيشنهادهاي تحقيق1 3 5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه اول2 3 5 پيشنهادهاي ارائه شده براساس نتايج فرضيه دوم4 5 محدوديت هاي تحقيقپيوست هاپيوست الف ) نام شركتهاي نمونه آماريپيوست ب ) خروجيهاي آماري از نرم افزار SPSSمنابع و ماخذمنابع فارسي:منابع لاتين:چکيده انگليسي:

چكيده:عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زماني مورد مطالعه طي سالهاي 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبراي آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيري روش هاي آماري همچون آمارتوصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابري‌معناداري‌چند ضريب همبستگي صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسي به عنوان نمونه انتخابي در نظر گرفته شد. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معناداري وجود دارد.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با توجه به نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي شود جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

مقدمه:تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي ازمالكيت شركتها در اختيار سهامداران جزء واشخاص حقيقي قرار دارد ،بخشي ديگرازسهام دراختيارمديران وقسمتي هم دراختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند ، مي باشد.سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظيرايران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگيرمي باشد، توجه به اين گروه از سرمايه گذاران حائز اهميت است ؛ تابتوان با تشويق اين گروه به سرمايه گذاري بيشتر، از طريق جذب سرمايه ايشان به بهبود اوضاع اقتصادي جامعه كمك كرد. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.شد.سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظيرايران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگيرمي باشد، توجه به اين گروه از سرمايه گذاران حائز اهميت است ؛ تابتوان با تشويق اين گروه به سرمايه گذاري بيشتر، از طريق جذب سرمايه ايشان به بهبود اوضاع اقتصادي جامعه كمك كرد. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.مطالب دیگر:
📃پاورپوینت مدیریت بیماریهای گلخانه📃پاورپوینت مدیریت خلاق📃پاورپوینت مدیریت علفهای هرز در تولید برنج📃پاورپوینت پاسخهای ایمنی سلولی📃پاورپوینت پایگاه داده پیشرفته کنترل همروندی (2)📃پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting📃پاورپوینت پردازش تصویر فصل 8 درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی📃پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات (درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی)📃پاورپوینت پرسشنامه معلم📃پاورپوینت پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت)📃پاورپوینت پرورش و بیماریهای شتر مرغ📃پاورپوینت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر دار برای کمک بهیاران📃پاورپوینت پیش گیری از بیماری های واگیردار شایع در سنین مدرسه📃پاورپوینت پیوند کووالانسی📃پاورپوینت پیوندها در شیمی📃پاورپوینت چارت سازمانی و سند شرح وظایف دارنده گواهینامه سیستم IMS📃پاورپوینت چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران Iranian Qualification Framework📃پاورپوینت چالش های روابط كار در ایران📃پاورپوینت چالشهای تدوین استانداردهای حسابداری در ایران📃پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران آشنایی با جوهره مدیریت دولتی📃پاورپوینت چالشهای مدیریت و کنترل در گروه – شرکتها📃پاورپوینت چالشها و چشم اندازها در فرایند یاددهی و یادگیری تعادلهای شیمیایی📃پاورپوینت چای📃پاورپوینت چراغ راهنمای تغذیه ای اهمیت موضوع و معرفی یک نرم افزار طراحی شده برای تعیین آن📃پاورپوینت چرخ دنده و انواع آن