خرید شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی

خرید شبيه سازي و آموزش میکرومتر 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player

خرید شبيه سازي و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

خرید شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player

خرید شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.001 با استفاده از Flash Playe

خرید مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از

خرید پلان معماري اتوكد طرح 7

خرید بررسي تاثير حرارت ورودي بر ريزساختار فصل مشترك و منطقه متاثر از حرارت در اتصال غير مشابه فولاد 310 ب

خرید مقایسه میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف در تولید فروکروم کم کربن به روش Simplex با استفاده از طراحی آزما

خرید مقاله بررسي خوردگي فولاد بتن هاي مسلح در محيط آبي حاوي 3/5 درصد وزني كلريد سديم

مقاله روكش كاري چدن داكتيل با فولاد زنگ نزن آستنيتي

مقاله تاثير تنش متوسط كششي بر رفتار خستگي فولادهاي كم آلياژ تف جوشي شده

نقش فشار پرس و افزودني هاي كمك آسياب بر دانسيته خام هاردمتال هاي WC-xCo

مقاله بررسي پارامترهاي موثر بر توليد مكانوشيميايي NbSi2

مقاله قابليت توليد فولادهاي تفجوشي شده كم آلياژ كروم - موليبدن دار

مقاله تهيه پودر كامپوزيتي W-Ni به روش پوشش دهي الكترولس

مقاله بررسي اثر فلاكس و مكانيزم آن در حلاليت كامپكت منگنز - آلومينيم در مذاب آلومينيم

مقاله تاثير سيكل عمليات حرارتي بعد از آهنگری بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ابزار سردکار

مقاله بررسي ريزساختاري و شكست نگاري فولادهاي تف جوشي شده

مقاله ارزيابي ساختاري تركيبات Mo-Si-B دراثر فرايند آلياژ سازي مكانيكي

مقاله تاثير عمليات ساچمه زني بر رفتار خستگي فولاد SAE 1045

مشخصه يابي ساختارهاي رئوكست توليد شده به روش SSR

مقاله بررسی چگونگی انحلال روی در آلومینیوم نانو کریستال

مقاله تاثير فعال سازي مكانيكي و عامل اكسيد كننده بر ميزان حل سازي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه

مقاله بررسي ممانعت كنندگي دو شيف باز جديد بر روي مس در ايد سولفوريك نيم مولار